h

Gemeentelijke begroting

13 november 2019

Gemeentelijke begroting

Hieronder de inbreng van de SP in de discussie die over de gemeentelijke begroting op 13 november 2019.

Betoog begroting eerste termijn:

Inleiding:

Wegens tijdsgebrek eerst het zuur, maar ik beloof jullie ook zoet voor in de tweede termijn.

Woorden die vaak in deze zaal geklonken hebben zijn: ”wij vertegenwoordigen als raad niet enkel de meerderheid maar ook minderheden onder de inwoners.” Onze achterbannen en stemmers, maar ook zij die niet wilden of konden stemmen.

De SP achterban kent veel verschillende vormen van minderheden. De friskijkers en dwarsdenkers, mensen uit alle lagen en hoeken van onze samenleving. Wat ons zo divers als we zijn uiteindelijk verbindt, is ons mensbeeld. Vertaald in de kernwaarden van de SP. Gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit.

Wat was iedereen blij met deze sluitende begroting. Maar wat ligt er nou daadwerkelijk voor? Een gekunsteld sluitende begroting omdat we een forse hap uit de algemene reserve nemen.

1. Welke ruimte geeft ons dat nog om als raad en helemaal vanuit de oppositie om eigen input te leveren op deze begroting?

Hij zit zo goed als compleet dichtgetimmerd. Dit is vooral een mooie begroting voor de organisatie. Waarbij de beperkte ruimte die er nog is door het college volledig ingekleurd worden met hun ambities als vanzelfsprekend gesteund door de coalitiepartijen. Kortom de meerderheid.

2. Waar blijft die stem van de minderheid?

Er zal niet flink gesneden worden in het voorzieningen niveau, dat is mooi voor nu.

3. Wat is de andere kant van de medaille als we kijken naar de keuzes die gemaakt worden?

De SP bekruipt het gevoel dat, om de goede verstandhouding die zo geprezen word, nog maar even in stand te houden, voor nu de hete aardappel vooruitgeschoven wordt.

Het voorzichtig optimisme wordt bij de SP.overschaduwtd door serieuze realistische zorgen.

Kaders en kaderstelling:

4. Kan het college duiden welke kaders meegenomen zijn vanuit de behandeling van de voorjaarsnota?

Op basis waarvan is er gekozen om, op twee actuele onderwerpen te weten implementatie omgevingswet en energietransitie, die grote uitdagingen met zich meebrengen, de rem aan te trekken?

5. Op welke wijze vertaalt zich dit in deze zogenaamde beleidsarme begroting?

Foto: Sandra

Per programma onderdeel:

Openbare orde en veiligheid

6. Waar zijn de BOA’s gebleven?

Bereikbaarheid:

Wanneer het gaat over inrichting van de fysieke leefomgeving is het van belang dat er vanaf het begin bij planvorming inclusief gedacht wordt.

7. Hoe is dit geborgd in dit programma onderdeel?

8. Weten wij waar op dit moment de knelpunten binnen onze infrastructuur als het gaat om mobiliteit en verkeersveiligheid uitgaande van de inclusieve gemeente zijn?

Verkeersveiligheid en mobiliteit

Hierin is een cultuuromslag nodig om te komen tot proactieve sturing op verkeersveiligheidsrisico’s.

9. Waar komen we vandaan en waar willen we concreet naar toe?

Ook vroegen wij ons af:

10. Hoe ga je bij het stimuleren van initiatieven vanuit de dorpen op het gebied van verkeersveiligheid bij tegengestelde wensen en belangen?

11. Op welke wijze wordt draagvlak gecreëerd en/of getoetst, binnen het hele dorp, in plaats van enkel de kortste klap maken, enkel dorpsbelangen als aanspreekpunt?

Veilig op de fiets:

Neem nou de schoolgaande jeugd die de komende wintermaanden in het donker voor dag en dauw op pad moeten.

12. Wordt er ook gekeken naar slimme verlichtingsmogelijkheden van de fietspaden en routes?

Fietspaden zijn doorgaande routes naar scholen, werk en opstap plaatsen voor het OV. Goede verlichting is en een inrichting waarbij men uitgaat van de fietser in het algemeen in plaats van het type stalen ros is cruciaal voor de verkeerveiligheid.

Meetpalen:

Ineens zijn daar meetpalen voor het bepalen van weersomtandigheden ter advisering momenten gladheidsbestrijding.

13. Waar komt deze wens vandaan?

Bij de incidentele uitgaven zien we voor 2020 een bedrag opgenomen van 355000.

14. Is dit bedrag te koppelen aan die meetpalen?

Eemshaven:

Hoe meer er uitgebreid wordt, hoe meer Oudeschip en Koningsoord in de knel komen.

15. Hoe staat het ervoor, is er al een garantieregeling in het zicht?

16. Wat betekent de stok die de eerste kamer terecht steekt voor subsidies ter bevordering van biomassa gebruik eigenlijk voor de ontwikkelingen in de Eemshaven en in het bijzonder RWE en de strategie van Groningen Seaports?

Noordpolderzijl:

17. Hadden wij al een besluit genomen om te komen tot een spoelzee?

Wij zijn hier voorstander van, waarbij we behoefte hebben aan verdieping om te komen tot een antwoord op de vraag: Wat past het beste bij de situatie ter plaatse binnendijks of buitendijks?

Economie en werkgelegenheid:

De agrarische sector:

18. Passen onze ambities en de wensen van de agrariërs ook binnen de PAS wet?

Opvallend vindt de SP dat de samenwerking met de agrariërs een vanzelfsprekenheid is, terwijl de inwoners vanuit bijvoorbeeld Rottum bijna op de deur van het gemeente huis moeten bonken om gehoord te worden.

Bedrijventerreinen/detailhandel:

19. Sport accomodaties, bedrijventerreinen, ruimte en subsidies voor detailhandel, waaromdie absolute focus op de drie kernen, Winsum, Bedum en Uithuizen terwijl er echt nog wel meer ruimte op het Hogeland is.

20. Ontmoedig je zo niet de vestiging van bedrijvigheid en ontplooiing van initiatieven in de overige kernen, bedrijvigheid die een essentiële bijdrage kan leveren aan het voorzieningen niveau?

Ondernemersfonds:

Ter bevordering van de bedrijvigheid op het hele Hogeland. Waarbij wij ons afvragen:

21. Hoe eerlijk is het, wanneer de ondernemers die al gebruik kunnen maken van de plus op de centrumplannen ook aanspraak kunnen doen op dit fonds?

Economic board:

Het was toch nog niet duidelijk of het doorgang zou vinden, tenminste dat werd ons duidelijk tijdens het uitje onlangs waar deze club een presentatie gaf.

22. Is bij deze die keuze gemaakt?

Leefbaarheid en voorzieningen:

Passend onderwijs:

23. Hoe kan het dat er nu nog zorgroutes tussen jeugdzorg en onderwijs opgesteld moeten worden?

24. Waarom word er gekozen om jeugdverpleegkundigen op scholen in te zetten?

Sportbeleid:

25. Zijn we al op het punt gekomen dat we hebben ingestemd met de plannen voor sportcoaches en sportinformateurs?

Bij ons weten niet…

26. Erkent het college dat bewegen meer is als alleen sport, denk aan dans theater, acrobatiek, etc. Hoe gaan we deze vormen van bewegen stimuleren?

Multifunctionele bieb:

Anno 2019 is een bibliotheek zo veel meer dan alleen een verzamelplaats van boeken.

27. Welke bibliotheken verdwijnen of verhuizen?

28. Op basis waarvan wordt bepaald wat wel en niet toekomstbestendig is?

Openbaar groen:

Zoals het er nu staat is het eenrichtingsverkeer, ondersteuning en advies bieden. dat terwijl het anders om zou moeten zijn. De gemeente die inwoners betrekt en bij hen wensen en adviezen ophaalt.

Met name op het gebied van het bevorderen van biodiversiteit en inheemse flora. Een punt wat wij missen bij wat willen we bereiken.

29. Kan dit toegevoegd worden?

Wonen zorg en welzijn:

30. Hoe wordt de kwaliteit en spreiding van de lokale zorginitiatieven initiatieven gewaarborgd?

Vrijwilligerwerkbeleid: 

Iets wat tot stand moet komen samen met de vrijwilligers,:

31. Wordt hierin ook rekening gehouden met vrijwilligers die actief zijn buiten gemeente grenzen. 

Leerwerkomgeving:

Kan als kader toegevoegd worden dat deze leerwerkomgeving meer dient te zijn dan een dagbesteding, maar een plek waar men kan ontwikkelen en groeien passend bij eigen mogelijkheden?

Inclusiviteit:

32. Is het college met ons eens dat dat start met het stoppen van exclusief denken, of te wel mensen in hokjes plaatsen?

Begeleiding werkzoekenden:

Wet arbeidsmarkt in balans:

Door invoering van de WAB gaat er mogelijk een prikkel uit om minder mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

33. Is het college op de hoogte en voorbereid op de invoering hiervan?

34. Krijgt de gemeente hier ook budget voor vanuit de overheid?

Schuldhulpverlening:

35. Waar is de visie die ten grondslag ligt aan de keuze voor de uitvoering van de schuldhulpverlening?

36. Is er straks alleen nog maar keuze tussen VKB en GKB met de daarbij behorende discussie over uittreden en kosten?

Jeugdzorg:

Eigenlijk zegt het college net niks, daarom het verzoek om in het eerste kwartaal van 2020 als raad en college eens van gedachte n te wisselen over op het nut en de noodzaak van het RIGG en de gevolgen van de recente ontwikkelingen.

37. Kan dit toegezegd worden?

Burger en bestuur:

De verhoging van de kwaliteit van dienstverlening dient prioriteit te krijgen. Daarnaast is er behoefte aan een aparte telefonische en digitale toegang tot het sociale team.

38. Gaat u dit realiseren?

Dan tot slot, door de late beantwoording van onze vragen, waren die vragen nou echt zo lastig of had men de boel gewoon niet goed op orde? Het resultaat is een korte voorbereidings tijd daarom hebben we ervoor gekozen om een amendement wat technisch van aard is te schrijven. Deze zullen wij verspreiden onder de raadsleden en het college. Wij zijn als raad een lekenbestuur, dus we hopen ook van harte dat we er naast zitten. Maar tijdens het bestuderen van de begroting en verbonden partijen kwamen wij er achter dat er andere cijfers gebruikt zijn dan wij konden terugvinden in de stukken van de organisaties. Uitgewerkt in een concept amendement. Het verzoek is aan het college om hier op te reageren in hun beantwoording.

Tot zover, en beloofd straks komt ook echt wel wat zoets!

Reactie toevoegen

U bent hier