Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Het Hogeland

Grip op

SP wil meer grip voor inwoners op het Hogeland.

Foto: Tiny

Samen met de leden van SP- afdeling het Hogeland is het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen besproken en vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma draagt de naam: Grip op het Hogeland. Lijsttrekker Linda Visser legt uit: “Grip staat voor zeggenschap over eigen omgeving en leven. Mijn overtuiging is dat je alleen het juiste kunt doen als je praat met, in plaats van over mensen. Samen weten, kunnen en bereiken we meer. Door inwoners grip en houvast te bieden, komt de menselijke maat voorop te staan.”

Linda Visser is trots op de lijst met 17 gemotiveerde kandidaten. “We gaan er voor zorgen dat Grip een begrip wordt op het Hogeland. Met Sandra Herkströter, nu wethouder voor de SP in Eemsmond en kandidaat-wethouder voor het Hogeland zijn we klaar voor de campagne.”

Lijsttrekker: Linda Visser

Ik ben opgegroeid in Zandeweer en via Uithuizen in Kantens terecht gekomen. Daar woon ik samen met mijn man en twee katers. Ik werk in de jeugdhulpverlening, waardoor ik heel goed heb gezien waar mensen in de knel komen en waardoor. In mijn werk heb ik voor veel mensen wat nuttigs kunnen betekenen, namens de SP en in de gemeenteraad van Eemsmond kan ik dat voor nog veel meer mensen. Met de SP zijn we actief, met elkaar, voor elkaar, omdat het echt anders kan. De menselijke maat en ethiek moeten weer een plek krijgen in de papieren werkelijkheid. De niet lullen maar doen insteek van de SP, is wat voor mij de SP onderscheid van alle andere partijen. Samen zijn we sterk, ook hier op 't Hogeland.

1. Linda Visser

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Sandra Herkströter

Wethouder

Meer informatie

3. Rinze Mook

Bestuurslid

Meer informatie

4. Joop Bergman

Kandidaat raadslid

Meer informatie

5. Teddy Klein-Hoekstra

Kandidaat raadslid

Meer informatie

6. Johanna Davids

Kandidaat raadslid

Meer informatie

7. Tiny Asselman

Webmaster

Meer informatie

8. Gabe Penninga

Kandidaat raadslid

Meer informatie

9. Catharina Codinach

Kandidaat raadslid

Meer informatie

10. Geertje Karstens

Kandidaat raadslid

Meer informatie

11. Stijn Visser

Bestuurslid

Meer informatie

12. Diego Gomes Guincho

Rood lid

Meer informatie

13. Massoud Djabani

Kandidaat raadslid

Meer informatie

14. Dominic van den Heuvel

Kandidaat raadslid

Meer informatie

15. Mathijs van der Lijke

Kandidaat raadslid

Meer informatie

16. Kees Willemen

Kandidaat raadslid

Meer informatie

17. Jan Dresmé

AFDELINGS VOORZITTER

Meer informatie

Inleiding

“Grip” staat voor zeggenschap over eigen buurt en gemeente.

In een grote gemeente als het Hogeland, met bijna 50.000 inwoners, is het voor inwoners lastig om contact te houden met de gemeente. Dat geldt andersom natuurlijk ook.

De gemeente het Hogeland telt vijftig dorpen, en een flink aantal buurtschappen en kernen. Voor politiek, bestuur en beleidsmedewerkers is het onmogelijk exact te volgen wat er in al die dorpen leeft. Tegelijkertijd leven we in een tijd waar inwoners samen steeds beter dan het gekozen bestuur en de ambtenaren weten wat er belangrijk is voor hun dorp en de inwoners.

In veel gevallen hebben actieve inwoners lokaal niet alleen meer kennis over een aantal problemen dan bestuurders maar nemen ze ook initiatief voor verbetering. Bovendien wordt de komende vier jaar veel van inwoners gevraagd op het gebied van veranderingsprocessen als energietransitie, versterking van woningen om gevolgen van de gaswinning tegen te gaan, behoud van monumenten, karakteristieke panden en allerlei leefbaarheids-knelpunten op de langere termijn.

Als input voor dit verkiezingsprogramma zijn we twee maanden lang in gesprek geweest met mensen die wonen en/of werken op het Hogeland. Van boer tot moeder, van zorgmanager tot dwarsdenker, van ambulancemedewerker tot kunstenaar.

Op zoek naar gedeelde zorgen, maar vooral op zoek naar gedeelde oplossingen en toekomstvisie. Een visie op een nieuwe gemeente die solidariteit kan organiseren als uiting van gezamenlijke kracht.

Ook ná de verkiezingen blijft de SP deze “grip-gesprekken” voeren. Voor ons, voor u, voor elkaar. Grip krijg je pas als er begrip is en als je in gesprek blijft.

Van de SP mag u verwachten dat we met mensen praten in plaats van over mensen. Dat we graag willen weten wat u ergens van vindt en wat u ons ons wilt meegeven aan wijsheden, tips en adviezen. Samen weten we, kunnen we, en bereiken we meer.

 

 

Onze visie

De Socialistische Partij streeft naar een samenleving waarin onze inwoners meer grip krijgen op hun omgeving en hun leven. Daarvoor strijden we landelijk maar ook lokaal.

We zetten mensen niet in hun kracht maar geven ze de ruimte om die kracht te gebruiken.

De komende vier jaren is het zaak een solide basis te leggen voor het Hogeland. Waarbij wij inspraak en zeggenschap van de mensen die wonen, leven en werken op het Hogeland als noodzakelijke vanzelfsprekendheid zien. Daarmee leggen we een basis waarop we jaren vooruit kunnen.

Zeggenschap is meer dan één keer in de zoveel tijd de kans krijgen je stem te laten gelden bij verkiezingen.

De visie van de SP voor het Hogeland is dat je samen verder komt. Wij kennen de bescheidenheid om er van uit te gaan dat wij niet per definitie alle wijsheid in pacht hebben. We vinden niet zomaar ergens iets van, we gaan op onderzoek uit en hechten grote waarde aan wat de mening is van de inwoners. Vertrouw er als overheid op dat inwoners soms nog beter dan een ambtenaar weten wat past binnen hun dorp, straat of vereniging. Neem inwoners aan de voorkant mee, maak de inwoner weer (mede)eigenaar van onze samenleving en denk daarbij goed om de kwetsbare mensen. Iedere inwoner heeft een stem, de één roept alleen wat harder dan de ander.

Met menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als belangrijkste uitgangspunten is de SP een partij die politiek niet alleen voor de mensen wil bedrijven, maar vooral ook met de mensen. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat we onze samenleving sociaal kunnen inrichten, uitgaand van de menselijke maat. De overheid kan daarbij niet voor ons geluk zorgen, maar kan wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat geluk en welzijn kunnen bevorderen.

Bij het lezen van ons verkiezingsprogramma zult u merken dat de menselijke maat en grip steeds uitgangspunten zijn bij onze standpunten.

Immers: Samenleven, dat kun je niet alleen. De gemeente het Hogeland zijn wij namelijk samen.

Grip op veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waar mensen zich thuis en geborgen voelen. Je veilig en geborgen voelen op Het Hogeland gaat verder dan verkeersveiligheid, een veilige schoolomgeving en openbare ruimte, overlast, drank- en drugsgebruik en vandalisme. Veiligheid op het Hogeland gaat ook over veilig wonen in een aardbevingsgebied.

Veiligheid en mijnbouwschade

De SP strijdt zowel landelijk als lokaal voor een eerlijke afhandeling van schade, een goede compensatie voor de overlast, en versterking waar nodig.

Voorwaarde hierbij is dat inwoners gelijkwaardig behandeld worden. In communicatie maken we geen onderscheid tussen huurders, gebruikers of eigenaren van panden. De SP verwacht dat de gemeente naast de inwoners staat en ook hun standpunten vertegenwoordigt aan de vele gesprekstafels. De gemeente informeert alle betrokkenen zodra de zij beschikt over nieuwe informatie. De inwoner en zijn of haar veiligheid staat voorop.

Zie hiervoor ook het hoofdstuk “Een aardbevingsbestendig(er) Hogeland”.

Veiligheid in de buurt

Mensen vormen samen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden. Een veilige samenleving vraagt van de gemeente om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Samenwerking tussen gemeente, politie, sociale teams en maatschappelijke partners is noodzakelijk.

De SP is voorstander van eigen initiatieven, zoals buurtpreventie. De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurt-apps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast en verdachte situaties, zodat de politie tijdig in actie kan komen waar dat nodig is. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van een buurtpreventieteam.

De SP vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten die eerder als oren en ogen in de buurten fungeerden moeten deze rol weer op zich kunnen nemen. Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor stelselmatige daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalisme.

Veilig opgroeien

Een veilig thuis is helaas niet vanzelfsprekend. Kindermishandeling kent vele vormen, de een is zichtbaarder dan de ander. Toch is er veel ellende te voorkomen als er tijdig gesignaleerd wordt wanneer een kind in de knel lijkt te komen. De gemeente draagt graag bij aan het terugdringen van kindermishandeling. Naast de jeugdzorg en hulp die ingezet kan worden, is brede kennis over de signalen van kindermishandeling van belang.

De gemeente zorgt ervoor dat vrijwilligers die werken met kinderen een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen tonen, maar ook een training krijgen in het herkennen van de signalen van kindermishandeling zodat men weet waarop te letten, bij wie men kan melden en wat men kan doen bij signalen.

Verkeersveiligheid

 • Gevaarlijke verkeerssituaties lossen we samen met de inwoners en weggebruikers zo veel en zo snel mogelijk op.
 • Mensen die actie willen ondernemen om bijvoorbeeld de hardrijders binnen de bebouwde kom aan te pakken kunnen rekenen op steun van de gemeente hierin.
 • We blijven innoveren als het gaat om verkeersveiligheidsmaatregelen. Zoeken naar wat werkt, de snelheid remt, overzichtelijkheid bevordert, maar niet de hulpdiensten hindert. We stemmen verkeersmaatregelen dus af met vertegenwoordigers van de hulpdiensten.
 • Speciale aandacht is er voor de veiligheid en begaanbaarheid van de schoolroutes, vele kinderen verplaatsen zich per fiets.
 • Het grote landbouwverkeer belast onze wegen en bermen flink, bij de boeren ligt mede de verantwoording om zorg te dragen voor een veilige verkeersomgeving.
 • In gesprek met de busmaatschappij. Er zijn regelmatig klachten over de flinke vaart die de bussen erin hebben. De gemeente gaat in gesprek met busmaatschappijen en de provincie die de aanbesteding doet.
 • Gladheidsbestrijding is in de basis een taak van de gemeente. Daar waar mogelijk werken we samen met boeren en inwoners en zorgt de gemeente voor voldoende materiaal.

Drank- en drugsmisbruik

De SP wil budget vrijmaken voor drugs- en alcoholpreventie, denk aan voorlichting voor kinderen in groep 8, op het voortgezet onderwijs en in de jeugdsozen.

Om de weerbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten en risicogedrag te beperken is voorlichting noodzakelijk. Daarnaast zorgt de gemeente dat mensen die hulp nodig hebben omdat ze kampen met een verslaving, die ook krijgen.

Om een goed preventiebeleid op te zetten moet je weten welke problematiek er speelt. Daarvoor is het belangrijk ook zicht te hebben op plaatsen zoals de hokken en keten waar jongeren samen komen.

In Eemsmond is gestart met “Ken je keet”, een samenwerking tussen het jongerenwerk, de gemeente en de jeugdhonken en -keten. Waarbij er samen met de jongeren gekeken wordt wat er speelt, leeft en wat er nodig is op dit gebied.

Dit alles vraagt een gemeenschappelijke aanpak door gemeenten, politie, justitie, de belastingdienst en de afdeling Werk en Inkomen (Bestuurlijke aanpak). Doelstelling hierbij is de illegale handel in drugs tegen te gaan en misbruik van verdovende middelen te voorkomen. Het tegengaan van ondermijning, het financieren met geld uit de onderwereld om dit wit te wassen en om steeds grotere invloed te krijgen, willen wij sterk ondersteunen. De inwoners kunnen daarbij ook de “ogen en oren” zijn, daarom willen wij ze oproepen om alert te zijn.

Grip op veiligheid, de verdieping

Aanpak huiselijk geweld/ complexe problematiek:

Het tegengaan van kindermishandeling vraagt een doorlopende aanpak en nauwe samenwerking tussen scholen, verenigingen en de jeugdhulp en zorg. De basis is kennis, kennis van de signalen. Weten wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt met de zorgen. Het is een onderdeel wat we uitlichten, omdat het relatief simpel is om in werking te zetten en veel oplevert op korte en lange termijn.

Uiteraard zullen wij aansluiten bij de onderdelen van de landelijke aanpak tegengaan huiselijk geweld welke passen bij de problematiek hier. Huiselijk geweld, verwaarlozing, het zijn vaak symptomen, een gevolg van andere problemen.

Waarbij we niet terugdeinzen voor complexe situaties, doorpakken waar veiligheid van personen echt in het geding is. We waken ervoor dat we niet alleen de symptomen bestrijden en sturen op het aanpakken van de kern van het probleem. Uitgangspunt van de SP is, doen wat werkt en nodig is.

Veiligheid in onze gemeente:

Kijk eens naar een willekeurig journaal op tv en je zult zien dat negen van de tien onderwerpen te maken hebben met veiligheid. Het brede thema veiligheid staat bij de SP hoog op de politieke agenda.

De nieuwe gemeente het Hogeland is een relatief veilige gemeente. Toch kennen en herkennen we allemaal de problematiek van overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik, vaak is dit een oorzaak van complexe problemen. Onze gemeente kent ook excessen met grootschalige problematiek op het gebied van geweld, overlast, jeugdproblematiek of onveiligheid.

De problematiek die wij kennen, willen we uiteraard effectief aanpakken, denk aan woninginbraken, huiselijk geweld, jongeren en alcohol drugslabs of illegale hennepkwekerijen zolang de wietteelt nog niet gelegaliseerd is.

We zijn voorstander van een integraal veiligheidsbeleid (IVB) dat jaarlijks geëvalueerd wordt.

Dit integraal veiligheidsbeleid stelt kaders voor de aanpak met als doel het terugbrengen van onveiligheid(sgevoelens) en het verder vergroten van de leefbaarheid in onze kernen.

Het stellen van kaders kenmerkt zich door het stellen van een klein aantal scherpe prioriteiten. Een verhaal op hoofdlijnen waarin heldere keuzes worden gemaakt.

100% veilig bestaat niet. Het integraal veiligheidsplan stelt realistische doelen voor de korte en lange termijn, voor lokaal en regionaal niveau. De prioriteiten en doelen worden beschreven aan de hand van een aantal thema’s. Deze thema’s zijn richtinggevend voor de (sturing op de) uitvoering. De speerpunten worden uitgevoerd samen met de veiligheidspartners en waar nodig verder uitgewerkt in plannen van aanpak.

Wat betreft de buurtpreventie:

De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast en verdachte situaties, zodat de politie tijdig in actie kan komen waar dat nodig is. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van een buurtpreventieteam.

Uitgangspunten:

De gemeente coördineert, faciliteert en verbindt. Het stimuleren en begeleiden van allerlei samenwerkingsverbanden en netwerken is de taak van de gemeente. Deze regierol van de gemeente maakt dat de andere partners in samenhang vanuit hun rol en positie een sluitende aanpak kunnen realiseren.

Veiligheidszorg is een basistaak van de overheid. Onder regie van het bevoegde gezag moet er een passende combinatie komen van preventieve, leer/werk en taakstraffen, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen. Continue onderlinge afstemming is van groot belang, willen we echt, structureel hierin wat kunnen betekenen.

De gemeente signaleert, informeert en adviseert. De gemeente en haar veiligheidspartners zoeken constant naar een goed evenwicht tussen het maximaal informeren over onveilige situaties voor de inwoners enerzijds. Het verminderen van gevoelens van onveiligheid en vergroten van het veiligheidsbewustzijn anderzijds.

Zo kunnen bijvoorbeeld twitterberichten burgers informeren en maken ze zichtbaar wat de politie doet aan de criminaliteit in hun buurt. Het gebruik kan burgers ook (onnodig) ongerust maken. Door middel van actieve betrokkenheid, goede informatievoorziening en toegankelijke communicatie willen we investeren in de relatie met en het vertrouwen van inwoners. Het is fijn als de buurtagent geen onbekende is, maar een bekende die weet wat er leeft en speelt in de buurten en dorpen.

Drank en drugs misbruik

Het valt of staat met goede voorlichting. Hoe ga je verstandig om met middelengebruik. Die voorlichting moet gegeven worden door professionals. Net zoals de mode kent ook het drugs en drank gebruik trends en gaan de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld synthetische drugs erg snel.

Voorlichting gaat verder als vertellen dat drugs slecht zijn, het gaat over een gedegen keuze kunnen maken, wel of niet iets tot je te nemen. Weten wat het is, wat het met je doet/wat het effect is, wat de gevaren zijn, hoe te handelen wanneer het mis gaat. Maar ook hoe je een verslaving herkent, voorkomt en aan kunt pakken.

In de horeca en winkels dient men zich te houden aan de leeftijdgrens van 18 jaar. Wanneer er sprake is van alcohol/drugsmisbruik onder bezoekers die overlast veroorzaken, gaan we eerst in gesprek met de uitbater/eigenaar om te kijken of er samen een oplossing bedacht kan worden. Indien regels overtreden worden en er geen verandering komt word de aanpak opgeschaald. We geven niet op maar zetten door.

In een aantal jeugdsozen word alcohol geschonken, sommigen hebben zelfs een horeca status en worden door een breder publiek bezocht om een drankje te drinken. Het hoofddoel van een jeugdsoos is een andere dan een cafe functie. Samen met de jongeren en jongerenwerkers willen we een apart alcohol en drugsbeleid opstellen voor de jeugdsozen. Juist samen met de jongeren zodat ze het zelf ook zullen ondersteunen en dragen, met de jongerenwerkers zodat zij hun kennis kunde en middelen in kunnen zetten.

Er moet kennis gemaakt worden met de jongeren die in de hokken en keten hun tijd samen doorbrengen en vervolg gegeven worden aan “Ken je keet”.

Verkeersveiligheid:

Bij (dreigend) acuut gevaar bel je natuurlijk de politie, maar er zin ook situaties die minder acuut en toch nog gevaarlijk zijn. Hiervoor moet er een meldpunt komen, telefonisch en digitaal, simpel en gebruiksvriendelijk. Ook hier heb je de ogen en oren van de inwoners keihard nodig.

Samen met de boeren moeten we kijken hoe we onze wegen binnen en buiten de bebouwde kom goed begaanbaar en veilig houden. Hoe we de bermen heel houden en hoe de begroeiing met bloemen en bij-vriendelijke planten, hierin een verrijking kan worden en blijven voor het aangezicht van het platteland.

Een aardbevingsbestendig(er) Hogeland

Het Hogeland krijgt het flink voor de kiezen als het gaat over de gevolgen van de gaswinning. Zowel de mensen als de gebouwen, bruggen, kades en dijken krijgen regelmatig aardbevingen te verwerken.

Voor een flink aantal van onze inwoners zullen de gevolgen van de gaswinning ingrijpend zijn. Het vertrouwen in de overheid is bij velen ver te zoeken. We kunnen wachten op alles wat er nog opgetuigd wordt, of er zelf voor zorgen dat wij als gemeente Het Hogeland aan de voorkant staan voor onze inwoners en ondernemers.

Om samen bestuurlijk, met maatschappelijke organisaties en inwoners een stevige vuist te kunnen maken.

Stop met wachten op wat er op ons af komt, neem zelf de regie waar dat kan en waar het gepast is.

Schade aan mensen en stenen

Ook al gaat de gemeente niet over het herstel van schade door de gaswinning, het ontslaat ons niet van de plicht om te weten wat er speelt en leeft onder onze inwoners. De gemeente, de meest nabije overheid, moet inwoners in woord en daad steunen in hun soms uitzichtloze situatie. Om zo aan de bestuurlijke overlegtafels de realiteit op tafel te kunnen leggen, moet de gemeente weten welke schade en complexe gevallen er binnen haar grenzen zijn.

Aan die bestuurlijke overlegtafels, waar nu te veel uren doorgebracht worden, vertegenwoordigt de gemeente de inwoners en lokale ondernemers, in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners.

 • Iedereen op het Hogeland moet de zekerheid kennen in een veilig huis te wonen. Bij twijfels over de veiligheid van een woning helpt de gemeente mee om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.
 • De gemeente is medestander in de strijd voor rechtvaardige afhandeling van schade, gedegen versterking en compensatie voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
 • De SP koestert ons cultureel erfgoed, karakteristieke gebouwen en beeldbepalende dorps- en plattelandsgezichten. Dit cultureel erfgoed is van ons allen, ondanks dat het in de praktijk verschillende eigenaren kent. Het dient zo goed mogelijk behouden en/of gerestaureerd te worden.
 • Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente er alles aan doet om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Bij constatering van onveilige en complexe situaties moet je kunnen rekenen op een ondersteunende houding van de gemeente als meest nabije overheid.
 • Nieuwbouw mag het bekende beeld, de eigenheid en het aangezicht van het Hogeland niet drastisch veranderen. Het mag geen achteruitgang voor de bewoners zijn.
 • De SP wil een portefeuillehouder gaswinning en mijnbouwschade. Deze portefeuille wordt gekoppeld aan samenlevingszaken/wonen.
 • Daar waar nodig, moet versterkt worden. Dat moet gebeuren in nauwe samenwerking met de bewoner(s) van het huis en eigenaren van andere panden. Het mag geen verschil maken of het huurders of huiseigenaren betreft. Hierover worden ook afspraken gemaakt met de woningbouwverenigingen op het Hogeland.
 • Bouw passend in de sfeer van de omgeving, voorkom eenheidsworst en behoud wat we kunnen redden van de sloop. Bijvoorbeeld de woningen in Uithuizen van het 1000-woningenplan, waarom niet deels herstellen? Dit biedt mogelijkheden voor betaalbare woonruimte voor jongeren.

De gemeente en versterken 

De versterking gaat gepaard met zogenaamde koppelkansen. Los van de versterking zouden we evengoed deze kansen om de leefbaarheid te verbeteren moeten benutten. Hierbij wordt vaak verwezen naar al aanwezige woon- en leefbaarheidsplannen (WLP). 

 • De SP wil gaandeweg de raadsperiode graag een nieuw woon- en leefbaarheidsplan, een plan van gemeente Het Hogeland zelf. Tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de inwoners. Hierin kunnen delen van bestaande WLP gebruikt worden, in combinatie met nieuwe inzichten en ideeën, met nadrukkelijk ruimte voor de initiateven vanuit de bevolking. De versterkingsopgave wordt een onderdeel hiervan.
 • De gemeente let erop dat er geen situaties ontstaan waarbij uiteindelijk de inwoners hun eigen versterking gaan betalen. Indien dit het geval is zal de SP de noodklok luiden.

Compenseren

De SP staat erop dat de ereschuld aan Groningen wordt ingelost. We laten ons niet met een kluitje het riet in sturen en weigeren akkoord te gaan met “spiegeltjes en kraaltjes”.

 • Daar waar het vertrouwen in de overheid niet op z’n best is, is het aan ons als gemeente om eerlijk en open te communiceren. Het is voor onze inwoners van belang om te weten waar ze staan en wat de toekomstplannen zijn voor hun directe leefomgeving. Ook moeten mensen weten wat er namens hen aan de bestuurlijke overlegtafels besproken wordt.
 • Wat we wel zeker weten is dat de meeste rijtjeshuizen (grotendeels huurwoningen) zeer kwetsbaar zijn. Deze huizen zijn vaak niet veilig, was de conclusie van de voormalig Nationaal Coördinator Hans Alders. Nu we dit weten moeten wij hier aandacht voor hebben. Een groot deel van die woningen zijn onze sociale huurwoningen. De gemeente neemt het initiatief om de huurders te verbinden en helpt ze bij het organiseren van een klankbordgroep bevingen huurders. Omdat de gemeente de enige partij is aan de overleg tafels die speciaal aandacht heeft voor de belangen van deze groep inwoners.
 • Wij nemen onze verantwoording waar we kunnen en hebben oog voor de psychische gevolgen. Binnen onze sociale teams is hier speciale aandacht voor. Het raakt namelijk jong tot oud in huis en haard. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld bij de versterking van zorggebouwen er extra aandacht zal zijn voor de psychische gevolgen, denk hierbij aan de woonvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking. We juichen initiatieven als aardbevings-café’s toe. Juist nu is het van belang om elkaar op te zoeken en de verdeel-en-heers-situatie tegen te gaan.

Een aardbevingsbestendig(er) Hogeland, de verdieping.

Op 31 januari besloot het kabinet bij monde van minister Wiebes dat de NAM voor 1 juli 2018 alle 6000 oude schademeldingen moest afhandelen. De belofte aan de Groningers was:

‘Hetzij door ze op te lossen, hetzij door een redelijk eindbod te doen’.

Het gaf Groningers hoop, hoop op rut in hun leven, hoop op een veiliger thuis. Hoop op grip op hun eigen leven.

Die hoop was tevergeefs. De hoop zette zich snel weer om in onzekerheid, het gevoel van grip was weg.

Mensen met schade aan hun eigen woning kregen een onredelijke bod en voelden zich geschoffeerd.  Ook huurders die veel langer dan aangekondigd hun huis uit moesten voor de hen door de strot geduwde manier van versterken werden onjuist behandeld.

Zo spraken wij een mevrouw van 70+. Zij woont in een van de versterkte woningen in Zandeweer. Een versterking waarbij mevrouw 3 maanden langer haar huis uit moest dan gepland, een versterking waarbij slecht gecommuniceerd werd voor, tijdens en vooral na de werkzaamheden.

Toen mevrouw na maanden eindelijk weer terug kwam in haar woning bleek er nog maar een zeer beperkte mogelijkheid te zijn tot ventileren. Het enige raam dat nog open kan in haar huis bevindt zich in de keuken, in een hoek strak achter keukenkastjes. Nu is het voor een acrobaat al lastig om daar bij te kunnen, laat staan voor een oudere dame.

Nadat mevrouw contact had opgenomen met het CVW werd ze doorverwezen naar de woningcorporatie. Ze had volgens hen geen recht van spreken, ze was slechts huurder. Vervolgens verwezen ze haar vervolgens weer terug naar CVW. Mevrouw werd afgeschilderd als vervelend, lastig, te mondig. Ten einde raad meldde de mevrouw zich bij de SP. Zowel wethouder als fractievoorzitter hebben er voor gezorgd dat mevrouw gehoord is en ondersteund is door de gemeente in haar gesprek met de woningeigenaar, de corporatie.

Na bemiddeling tussen gemeente en woningcorporatie kwam mevrouw op eigen kracht weer in gesprek en kwam men tot een compromis. Dit voorbeeld schetst hoe er omgegaan wordt met mensen, en waar onderscheid gemaakt wordt tussen huurder en eigenaar.

Voortgangsrapportages van het ministerie beschreven dat de afhandeling van oude schades voorspoedig verliep. Ondertussen stroomden de verhalen over miscommunicatie, teleurstelling, verloren vertrouwen, flutvergoedingen en afkoopcheques bij ons binnen.

De SP vindt dat de gemeente deze mensen moet horen. Elke inwoner, of het nu gaat om een huurder, pandgebruiker, ondernemer of woningeigenaar heeft recht op een correcte afhandeling van zijn of haar schade.

Versterking van scholen en zorgpanden:

De versterking van scholen is inmiddels in gang gezet. Door steeds veranderende bouwnormen en contourenkaarten blijft er veel onzekerheid.

Voor zowel scholen als zorg gerelateerde panden stelt de SP: de normen en kaarten die gelden op het moment van inspectie, zijn de normen en kaarten die gehanteerd worden in berekening van maatregelen en bijbehorende kosten.

Bij de versterking van zorgpanden speelt de complicerende factor mee dat mensen daar vaak ook wonen. In zorgpanden wonen kwetsbare mensen, waar oog voor moet zijn. We spreken dus niet alleen over stenen maar hebben ruim oog voor hen die daarbinnen wonen en werken.

Zorginstellingen worden voldoende gecompenseerd door het ministerie zodat ze extra personeel in deze hectische tijden in kunnen zetten. Ook moet er geld vrijgemaakt worden voor extra begeleiding van het personeel, het gaat immers vaak om mensen die zelf thuis ook schade hebben en du 24 uur per dag er mee geconfronteerd worden.

De gemeente dient dit bij elk overleg te benadrukken. De SP verwacht van de gemeente dat zij zich opstelt als hoeder voor de kwetsbaren.

Uitgangspunt SP:

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners in hun ongelijke strijd tegen NAM, CVW en NCG. Waar kosten gemaakt worden in juridische ondersteuning verzamelt de gemeente deze, en declareert namens haar inwoners deze bij de NAM en het ministerie.

Grip op het Hogeland, inwonerkracht

Grip is: Zeggenschap over eigen buurt en gemeente. Grip is van en voor de inwoners die meer regie moeten krijgen over hun eigen omgeving. Grip biedt houvast en is samenwerken op inhoud, solidariteit en draagkracht organiseren.

Grip gaat verder dan de huidige visie van het Hogeland op inwonerkracht.

Bij het ontwikkelen van dorpsvisies, gebiedsagenda’s, nieuwbouwplannen, etc. ben je als inwoner vaak pas aan de beurt als er al een besluit genomen is. Je mag er nog wat van vinden maar je stem doet er niet meer toe.

De SP wil dat inwoners meer zeggenschap krijgen over hun eigen straat, buurt of dorp. Voor de gemeenten waren de dorpsbelangenverenigingen en ondernemers in het verleden vaak de aanspreekpunten. Dat moet anders.

Te vaak is het nog zo dat de papieren werkelijkheid regeert. Neem mensen aan de voorkant mee, ga het gesprek aan en durf advies te vragen. Zo voorkom je dat een idee alleen leeft aan de bestuurlijke overleg- en tekentafels.

Het is de plicht van de gemeente om bij veranderingen in dorp of buurt zorg te dragen dat niemand uitgesloten wordt. Dat betekent dat bij de voorbereidingsfase van plannen alle inwoners en ondernemers de kans moeten krijgen hun stem te laten horen.

De SP vindt dat de nieuwe gemeente de volgende middelen in moet zetten om de grip van inwoners op hun eigen omgeving te vergroten:

 • De gemeente organiseert inspraakavonden en gaat in plaats van presenteren van beleidsplannen echt in gesprek met inwoners van een buurt of dorp. Hierbij wordt iedereen uitgenodigd en er wordt voor gezorgd dat iedereen van tevoren punten kan aanleveren.
 • We stellen een referendumbeleid vast. De mogelijkheid tot het houden van een referendum biedt inwoners de mogelijkheid om niet alleen te horen wat de gemeente wil maar ook zelf mee te denken, mee te praten en mee te beslissen.
 • Het nieuwe college gaat in de eerste honderd dagen met inwoners in gesprek over het coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma.
 • Op het Hogeland installeren we in samenwerking met het jongerenwerk een jongerenraad.
 • We plannen een raadshalfuurtje in voorafgaand aan de raadsvergaderingen.
 • Praat met de raad. “Praat met de raad” is een middel voor de gemeenteraad om op een laagdrempelige manier met de inwoners van de gemeente in gesprek te komen over uiteenlopende onderwerpen. “Praat met de raad” wordt georganiseerd in dorpshuizen of andere goed toegankelijke locaties.
 • Elk dorp krijgt een eigen dorpscoördinator. Deze verwijst de inwoner door naar de juiste bestuurder of ambtenaar. De dorpscoördinator werkt nauw samen met inwoners en verenigingen van dorpsbelangen.
 • Het college van B en W houdt collegespreekuren dicht bij de inwoners, in goed toegankelijke gebouwen.
 • Ieder jaar organiseert de gemeente een kennisconferentie, voor iedereen toegankelijk, over een probleem dat de bewoners als uiterst belangrijk en lastig op te lossen ervaren.

Grip op het Hogeland, inwonerkracht, de verdieping.

Inspraakavonden:

Er moeten tijdelijke informatieborden komen, bij de ingangswegen en/of op een prominente plek, van een dorp, 10 dagen voor inspraakavonden en andere bijeenkomsten. Daarnaast worden op de website van de gemeente en via sociale media dit soort avonden duidelijk aangekondigd met uitgebreide  informatie over de achtergrond van voorgenomen planvoorbereiding. Zo kan iedereen er kennis van nemen en sluit je niemand uit.

Mensen die om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn bij deze avonden hebben toch een stem, dat kan schriftelijk of via mail of online formulier.

 Samenwerken met de verenigingen van dorpsbelangen is prima, laat deze vooral proberen om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de totstandkoming van de plannen. Zo kunnen zij ook een rol spelen in het verspreiden van uitnodigingen huis aan huis.

De inhoud die meegegeven wordt op de inspraakavonden is een van de hoofdingrediënten om te komen tot een goed plan.

Hierbij wordt rekening gehouden met de (verschillende) wensen en belangen van inwoners. Indien er sprake is van een situatie waarin voor en tegenstanders zijn, wordt dit ook aan de voorkant duidelijk en kunnen keuzes zorgvuldig gewogen worden.

Iedereen heeft het recht zijn of haar stem te laten horen en gehoord te worden.
Niemand mag hierbij uitgesloten worden, naast de verenigingen van dorpsbelangen moeten we ook alle inwoners uitnodigen om hun stem te laten horen. Dit is een inspanningsplicht van de gemeente.

Referendum:

Een van de belangrijke taken van de gemeente is het maken van beleid. Daarin spreken we af wat we doen, hoe we dat doen en welke regels daarvoor gelden. Een andere taak is het uitvoeren van plannen die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Vaak gaat dat om grote of kleinere praktische plannen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een herinrichtingsplan van de dorpen of beslissingen rondom het afvalbeleid.

Allemaal zaken die de inwoner aangaan. De ene keer wat meer dan de andere keer. De SP vindt dat inwoners kans moeten krijgen om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen.

Een referendum is in dat geval een formele manier om een mening te peilen. Met een referendum wordt een vraag over een bepaald onderwerp voorgelegd aan de kiesgerechtigden van het Hogeland.

Het referendumbeleid op het Hogeland kent twee soorten referenda: het raadgevend referendum en het raadplegend referendum.

Een raadplegend referendum is een stemming waarbij kiesgerechtigden zich op initiatief van de gemeenteraad uitspreken over een te nemen raadsbesluit. De raad bepaalt in dat geval het onderwerp van het referendum. Het raadsbesluit wordt dan uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het referendum wordt gehouden.  

Een raadgevend referendum is een stemming waarbij kiesgerechtigden zich op eigen initiatief uitspreken over een raadsbesluit. Elke kiesgerechtigde van het Hogeland kan een raadgevend referendum aanvragen. Voorwaarden voor het aanvragen van een raadgevend referendum worden vastgelegd in beleid zodat er geen willekeur kan plaatsvinden.

Opdracht aan het nieuwe college:

In honderd dagen het Hogeland door. We geven het nieuwe  college de opdracht om gedurende de eerste 100 dagen een ronde doen over het Hogeland.  Net zoals wij hebben gedaan in gesprek met mensen die wonen, leven en of werken op het Hogeland. Zo kan het college samen met de inwoners de punten uit de coalitieonderhandelingen bespreken en tot een breed gedragen en gedegen coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma komen.

Jeugdraad:

In samenwerking met het jongerenwerk op Het Hogeland wordt er een jongerenraad opgezet. Juist de jongeren kunnen met een toekomstgerichte frisse blik een zeer waardevolle inbreng hebben. Over allerlei onderwerpen hebben zij evengoed een mening die telt. De raad neemt het gevraagd en ongevraagd advies van de jongerenraad mee in hun afwegingen en besluitvorming.

Contact met de raad voorafgaand aan de raadsvergaderingen:

Inwoners kunnen vooraf agendapunten aanleveren en deze worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Raadsleden kunnen naar aanleiding van hetgeen de inwoner inbrengt hun bespreekpunt voor een raadsvergadering agenderen. Men kan niet met de raadsleden in gesprek over:

 • Een persoonlijk belang;
 • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft opengestaan;
 • Indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Praat met de raad:

Inwoners vinden het vaak een grote stap om in contact te komen met de leden van de gemeenteraad. Om de drempel naar dat contact te verlagen, komen raads- en commissieleden naar de inwoners toe. Dat gebeurt op locaties die hen vertrouwd zijn, bijvoorbeeld in dorpshuizen of op zorglocaties. ‘Praat met de raad’ is zeer informeel. Er is geen agenda, er hoeven vooraf geen afspraken te worden gemaakt en belangstellenden kunnen tijdens dat uur binnenlopen wanneer zij willen. Onder het genot van een kopje koffie kunnen de inwoners dan met de aanwezige raads- of commissieleden in gesprek gaan. Ook de onderwerpen voor zulke gesprekken staan niet vast; de bewoners bepalen zelf waarover zij met de raadsleden willen praten.

Collegespreekuren dichtbij de inwoner.

Collegeleden maken maandelijks 4 uren in hun agenda vrij voor gesprekken met inwoners. Deze gesprekken vinden bij voorkeur plaats buiten de gemeentehuizen, dichtbij de Inwoners. De inwoners kunnen zich zowel telefonisch als schriftelijk melden voor deze spreekuren.

Dorpscoördinator:

Om de afstand tussen bestuur ,beleid en beleidsmedewerkers in deze grootste gemeente van Groningen te verkleinen is de aanstelling van dorpscoördinatoren die burgers snel de weg kunnen wijzen binnen het centrale bestuur van de gemeente, keihard nodig . De dorpscoördinator weet bij welke ambtenaar de inwoner met zijn vraag of plan terecht kan.  

Kennisconferentie:

Dit zijn bijeenkomsten waarin vrijmoedig over en weer met raad, college en ambtelijk apparaat kan worden gedebatteerd. Het doel hiervan is kennis onder bewoners aanwezig de gemeentelijke organisatie en raad  in te brengen.

Een agendacommissie die per jaar varieert, bestaand uit twee leden van de raad en twee bewoners en bepaalt het onderwerp voor deze conferentie.        

Samen op het Hogeland

De SP vindt het vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Of dat nu is in de vorm van gebruik van openbare ruimten, het uitoefenen van een hobby, vrijwilligerswerk, het volgen van onderwijs, doen van betaald werk of dagbesteding, iedereen telt mee.

Het VN-verdrag voor mensen met een handicap moet daarom een prominente plek krijgen in het Hogeland.

College, raad en ambtenaren moeten zich bewust worden van dit verdrag. Bij nieuw beleid of bij een beleidswijziging moet steeds gekeken worden of dit beleid geen groepen uitsluit.

Het Hogeland moet een inclusieve gemeente worden.

Een inclusieve gemeente betekent:

 • Dat iedereen kan meedoen in de samenleving.
 • Dat iedereen erbij hoort en geaccepteerd wordt, ongeacht afkomst, beperking, seksuele voorkeur, economische status of huidskleur.
 • Dat niemand uitgesloten wordt.
 • Dat iedereen in staat gesteld wordt eigen keuzes te maken.
 • Dat iedereen zich vrij kan bewegen in de gemeente, dus dat de ruimte voor iedereen toegankelijk is.
 • Dat iedereen die dat wil kans krijgt om zich te ontwikkelen.
 • Dat we aan kinderen en ouders de mogelijkheid bieden om samen op het Hogeland naar school te gaan.
 • Dat cliëntenraden en adviesraden een prominente rol krijgen bij het verwoorden van nieuwe beleidsstukken, het inrichten van nieuwe onderdelen op de website en bij het taalkundig opstellen van brieven.
 • Dat Ambtenaren voor iedereen begrijpelijke taal gebruiken.

Participatie

Binnen de Participatiewet hebben gemeenten veel ruimte om eigen beleid in te vullen en uit te voeren. De SP vindt dat inwoners zelf grip moeten hebben op hun mogelijkheden in het kader van de Participatiewet.

Wat is daar voor nodig en wat zijn voorwaarden voor de SP?

 • We leggen geen trajecten op maar houden rekening met de individuele mogelijkheden van inwoners.
 • We delen geen boetes uit maar zorgen voor een positieve financiële stimulans bij uitstroom uit de Bijstand (Wet werk en bijstand).
 • Vroegtijdig schoolverlaten moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Als iemand toch vroegtijdig uitvalt moeten we de schade zoveel mogelijk beperken, zodat zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, verdienen hierbij extra aandacht.
 • We staan als gemeente open voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente zet zich maximaal in om de taakstelling voor beschut werk te behalen en stimuleert ondernemers op het Hogeland om beschutte werkplekken te creëren.
 • Werkplein Ability doet dienst als leer-werkplaats en als een plek om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever (“garantiebanen”). De gemeente volgt daarbij de landelijke CAO Sociale Werkvoorziening.
 • Vrijwilligerswerk mag nooit betaald werk verdringen. We moeten ons er goed van bewust zijn dat vrijwilligers de smeerolie van onze samenleving zijn. Als gemeente ondersteunen we vrijwilligers dus met goed beleid en goede begeleiding.
 • We blijven structureel in overleg met het onderwijs. Er moet namelijk een goede afstemming komen tussen onderwijsaanbod en arbeidsmarkt.
 • We hebben extra oog voor kwetsbare jongeren. Dat zijn vaak jongeren die het niveau van de entree-opleiding van het MBO niet kunnen halen, uitvallen tijdens de opleiding of om andere redenen de aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Deze jongeren komen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Om hen toch kansen te geven, zetten wij ons in voor leer-werktrajecten en gilde-opleidingen binnen het onderwijsdomein.
 • Voor maatschappelijk/sociaal ondernemerschap is er alle ruimte op het Hogeland. Juist de ondernemers die naast hun eigen broodwinning en bedrijf graag ook een bredere bijdrage willen leveren aan de maatschappij hebben we keihard nodig. Deze ondernemers zijn het belangrijkste onderdeel om de weg die is ingeslagen met de Participatiewet tot een goed einde te laten komen.

Het Hogeland biedt ruimte aan bedrijvigheid

De SP heeft drie duurzame pijlers, deze vormen de basis voor het realiseren van onze ambities:

 • Een krachtige gemeente met werk voor onze inwoners.
 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe en bestaande bedrijven.
 • Een economisch beleid dat rekening houdt met mens, dier, milieu en de historie van het gebied.

Het Hogelandse bedrijfsleven is een goed en efficiënt werkende economische motor. Dat geldt voor zowel de grote bedrijven in de Eemshaven als voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de talrijke zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP-ers).

De SP is ervan overtuigd dat ondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze gemeente. In de leefbaarheidsplannen en -projecten dient rekening gehouden te worden met de mogelijke inbreng en bijdragen van het lokale MKB.

MKB vriendelijke gemeente

Het Hogeland moet een aantrekkelijk beleid voeren voor kleine ondernemers. We willen in 2019 de status MKB-vriendelijke gemeente realiseren. Dat betekent gebruik maken van de kansen die zich voordoen, en het beleid zo inrichten dat er mogelijkheden komen in plaats van onmogelijkheden die niet opgelost kunnen worden.

Bij goede plannen, die bijdragen aan onze lokale economie en leefbaarheid, vindt een ondernemer een adviserende en ondersteunende gemeente. Als het een goed initiatief is, dan gaan we samen kijken wat kan, mogelijk is en mag, hoe omwonenden betrokken worden, enzovoorts.

 • Er komt speciale inzet om recreatie en toerisme te stimuleren op het Hogeland, in samenwerking met de mensen en partijen die daar al een rol in spelen. Zodat er een duidelijk overzicht van het aanbod komt, en er een basis gelegd kan worden voor een goede samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers.
 • Onze gemeente moet bijvoorbeeld aanbestedingen zo inrichten dat het MKB extra kansen krijgt hierop in te schrijven. De gemeente moedigt haar onderaannemers aan tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit willen we bereiken door goede voorbeelden te stellen via bemiddeling, faciliterings- en stimuleringsmaatregelen.

Ontwikkelingen en industrie

De SP vindt dat er een goede balans moet zijn tussen economie, werkgelegenheid, milieu, dierenwelzijn en industrie. Uitbreiding kan waar het nodig is, maar altijd in afstemming met omwonenden.

Daarbij geldt dat alle mogelijke middelen ingezet dienen te worden om te voorkomen dat het woongenot of het milieu aangetast worden. Wij zijn dan ook voorstander van een eerlijke uitkoopregeling bij omwonenden in onze gemeente, waarbij door toedoen van overheid en/of industrie het woongenot verdwijnt of sterk achteruit gaat.

Daarnaast vinden wij dat er bij het verdwijnen van groen door uitbreiding van industrie, de industrie verantwoordelijk is voor groen- of milieucompensatie.

Om te beginnen wordt er werk gemaakt van een fatsoenlijke regeling voor de inwoners van Oudeschip. Een dorp dat in het bestaan wordt bedreigd door de groei van de Eemshaven. Deze inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om te verhuizen, maar juist ook om te blijven en eventueel later een gelijkwaardige keuze te kunnen maken. De inwoners van Oudeschip verkeren al jaren – onnodig - in onduidelijkheid of ze hier wel of geen gebruik kunnen gaan maken van een regeling.

Houd vanaf het begin van de planvorming rekening met de omwonenden.

Het zou veel zorgen en weerstand kunnen voorkomen als men bij presentatie van de plannen duidelijkheid biedt aan de inwoners:

 • Wat betekent het voor de omwonenden individueel en voor hun leefomgeving?
 • Wat zijn de formele mogelijkheden tot bezwaar?
 • Op welke wijze worden de omwonenden minimaal tegemoet gekomen?

Armoede

Ook al trekt de economie aan, we zien dat er nog steeds veel mensen in armoede leven. De weg uit de armoede is niet altijd gemakkelijk. Tegenwoordig is zelfs het hebben van een baan geen garantie tegen armoede.

We hebben op dit moment op het Hogeland een sociaal vangnet bestaand uit meerdere armoederegelingen. We hebben geconstateerd dat deze regelingen meer dan ooit tevoren worden gebruikt. Daaruit moeten we helaas afleiden dat de armoede is gegroeid. Het is dan ook van groot belang dat deze regelingen in stand blijven en waar nodig uitgebreid worden.

De SP vindt het triest dat in ons rijke land zo’n armoede kan bestaan. Voedsel- en kledingbanken horen niet thuis in een beschaafde samenleving. Helaas kunnen we nog niet zonder. Financiële steun voor de voedsel- en kledingbank is voor ons dan ook vanzelfsprekend.

Wij zullen ons als SP blijven inzetten voor de bestrijding van alle armoede en in het bijzonder de armoede in de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen.

De SP vindt dat de bijstandsnorm en het minimumloon te laag is. Daarom kiest de SP ervoor om in de gemeente het Hogeland de regelingen voor minima te handhaven op 120% van het minimumloon. Ook willen we onderzoeken of we hierbij een grijs gebied kunnen hanteren voor mensen die net boven de norm uitkomen, zodat ook deze groep aanspraak kan maken op de armoederegelingen.

De SP wil dat de weg naar financiële hulpverlening overzichtelijker en toegankelijker wordt. Zo kunnen mensen sneller, en vooral op tijd, hulp krijgen met hun financiën, zodat financiële problemen minder snel uit de hand zullen lopen. Mensen met problematische schulden moeten snel terecht kunnen bij betrouwbare ondersteuners.

Om echt iets op te lossen moeten regels aangepast kunnen worden aan de persoonlijke situatie, zodat trajecten op maat gemaakt kunnen worden. Daarnaast moet er meer ingezet worden op schuldpreventie. Het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld schoolverlaters of bij mensen die nieuw in een uitkering komen werkt. Dit zijn de momenten waarop mensen grote veranderingen op financieel gebied meemaken.

Eerder ingrijpen bij dreigende schulden voorkomt grote problemen.

De SP is er tegen dat mensen uit hun huis gezet worden als ze de huur niet meer kunnen betalen.

De maatschappelijke kosten van huisuitzettingen zijn vele malen hoger dan de kosten van adequate schuldhulpverlening.

Voor goede schuldhulpverlening richten we ons op 3 pijlers:

 • Schuldpreventie en nazorg, daarbij zorgen we dus ook na afloop van een hulpverleningstraject voor een vangnet.
 • Stabilisatie van schulden en omstandigheden die (mede) oorzaak zijn van de financiële problemen.
 • Het oplossen van de schulden.

Zorg voor iedereen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het hulp bieden aan mensen die het niet (helemaal) zelf redden. De taken die de gemeente op dit gebied heeft zijn sinds 2015 fors uitgebreid, terwijl er tegelijkertijd flink bezuinigd is. De gevolgen daarvan worden nu duidelijk merkbaar. Kosten rijzen de pan uit, de bureaucratie en de papieren werkelijkheid regeren, medewerkers in de zorg hebben te kampen met zeer hoge werkdruk.

De kern van de nieuwe Wmo is voor de SP: Het ondersteunen en organiseren van zorg rond de behoeften van mensen en gezinnen.

Zowel bij de Wmo als bij de jeugdzorg is er sprake van een open-einde regeling. We zien op het Hogeland, net als in de rest van Nederland, dat de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor gemeenten en behoeve van de Wmo en jeugdzorg niet voldoende zijn. Toch blijven we beleid ontwikkelen waarbij de mens, en niet het geld centraal staat.

Het uitgangspunt is: Een voorziening waar mogelijk, en maatwerk indien nodig. Daarmee voorkom je dat mensen tussen wal en schip vallen.

Voorwaarden voor goede zorg:

 • Er moet voldoende keuzevrijheid zijn voor de zorgvrager.
 • Er moet zowel algemene als gespecialiseerde hulp beschikbaar zijn op het Hogeland.
 • Dienstverlening en klantvriendelijkheid staan voorop bij de gemeente.
 • Zorgvragers en zorgverleners worden betrokken bij het opstellen van beleid.

Mantelzorg

Zorgen voor een ziek familielid of een naaste is geen keuze. Het overkomt je. Het is vaak zwaar en langdurig. Soms is het een gevolg van de grote bezuinigingen op de zorg voor ouderen en zieken. Veel mensen doen dit met liefde, soms ook voor naasten die geen familie zijn. De SP wil dat mantelzorgers duidelijkheid krijgen over wat zij van de gemeente mogen verwachten, onderbouwd met een concreet pakket aan ondersteuningsmogelijkheden (via het Steunpunt Mantelzorg). Daar waar gemeentelijke regelgeving belemmerend werkt voor mantelzorgers om hun zorgtaak uit te voeren wordt deze aangepast of weggehaald.

Ook wil de SP dat de mantelzorger meepraat bij het bepalen van de zorg en wordt beschouwd als een volwaardig partner voor professionele zorgpartijen. Tijdens het keukentafelgesprek moet ook naar de belasting van de mantelzorger worden gekeken. Mensen zitten niet altijd te wachten op de bemoeienis van de overheid, maar de gemeente dient de mantelzorgers wel te beschermen.

De SP wil dat de gemeente zorgt voor goede tijdelijke vervanging (respijtzorg). Dit om te voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt. Bij dit alles vindt de SP het belangrijk dat er speciaal aandacht is voor de jonge mantelzorgers.

Jeugd

Opgroeien en opvoeden:

Naast de extra aandacht voor het signaleren van kindermishandeling is “voorkomen altijd beter dan genezen”.

We vinden het belangrijk dat kinderen een goede start maken in hun leven, zodat ze kunnen opgroeien tot volwassenen die eigen keuzes kunnen maken en zichzelf kunnen ontwikkelen, op welk niveau dan ook. Cruciaal hierbij is dat ouders in staat zijn hun kinderen goed te verzorgen en op te voeden.

 • Wanneer ouders vragen hebben over opvoeden moeten zij laagdrempelig in hun eigen buurt terecht kunnen.
 • Wanneer een jeugdige iets dwars zit of tegen een probleem aanloopt is er via school en/of het jongerenwerk in de buurt altijd iemand die hem of haar kan bijstaan met advies en steun.

Er moet voldoende capaciteit zijn om jongeren te kunnen bereiken.

Dat betekent voldoende professionals met voldoende tijd om de jeugdsozen te begeleiden, om langs te gaan bij hokken, keten en hangplekken, of om aanwezig te zijn bij evenementen of gebeurtenissen waarbij jongeren samen komen om daar te doen waar ze goed in zijn.

De SP wil, naast het instellen van een jeugdraad, jongeren actief betrekken bij het inrichten van de buitenruimte en medeverantwoordelijk maken voor het onderhoud van eigen jongerenplekken.

Initiatieven en ideeën, zoals bijvoorbeeld een legale graffiti-plek, een overdekte hangplek, een BMX-baan, juichen we toe, we maken ons daar graag hard voor.

Jeugdzorg en jeugdhulp

Wanneer blijkt dat er andere vormen van jeugdhulp nodig zijn worden die zo snel mogelijk opgestart.

 • Vanuit de gemeente is er een casusregisseur die op grote lijnen volgt of de hulpverlening op gang komt en niet stagneert. Dreigen zaken spaak te lopen kan deze regisseur ingrijpen door middel van een zorgoverleg, samen met de ketenpartners, om te voorkomen dat iemand tussen wal en schip valt.
 • Wij willen dak- en thuisloosheid onder jongeren voorkomen. Is er een situatie waarin dit het geval is of dreigt te worden wordt dit aangepakt als zijnde een crisismelding.
 • Daar waar mogelijk en gewenst zetten we in op “eigen kracht” conferenties: Bijeenkomsten georganiseerd door een professional waarbij mensen uit het sociale netwerk en degene die het aangaat de koppen bijeen steken. Hierin wordt besproken wie wat kan bijdragen in het komen tot een oplossing voor de problemen.
 • We hanteren een overgangstermijn van 18 tot 21 jaar, waarin er een overlap mogelijk is met de hulp en zorg voor volwassenen, zodat er tijd is voor een geleidelijke afbouw van de jeugdhulp. De overgang naar de volwassen leeftijd moet zo soepel mogelijk worden begeleid. Bijvoorbeeld wanneer een kind in een pleeggezin 18 jaar wordt en het beter lijkt om daar nog een tijdje te blijven, zodat hij of zij vanuit (t)huis op zichzelf kan gaan wonen. Dit in plaats van het moeten regelen van een tussenvoorziening of ambulante ondersteuning op de weg naar zelfstandigheid.
 • Wij zijn voorstander van nuttige kleinschalige (jeugd-) hulpverleningsinitiatieven, mits de kwaliteit van de zorg gewaarborgd kan worden. Er zijn vele goede initiatieven, goede intenties, maar zorg verlenen aan kwetsbare mensen is en blijft een vak.
 • Daar waar jongeren 24-uurs opvang en/of begeleiding krijgen faciliteert de gemeente minimaal 1 keer in het half jaar het bezoek van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Die gaat ter plaatse in gesprek met de jongeren die 24-uurs opvang krijgen. Vanaf het begin wordt de inzet van de vertrouwenspersoon duidelijk gemaakt. Jongeren en ouders weten dat er een vertrouwenspersoon is die ze kunnen raadplegen wanneer zich problemen voordoen in de hulpverlening die je liever niet direct met de betrokken instelling bespreekt, of wanneer zich een conflict voordoet met de instelling.

Nieuwkomers

Door de vele conflicten in de wereld komen er mensen uit andere landen naar onze gemeente die voor hun eigen veiligheid hebben moeten vluchten. Er dient begrip en respect te zijn voor hun Nederland en de cultuur op het Hogeland. Dat vraagt om wederzijds begrip en inlevingsvermogen.

Het Hogeland heeft in het verleden op een goede wijze gezorgd voor tijdelijke opvang van vluchtelingen, toen die vraag uit Den Haag kwam. Dat kan zo maar weer gebeuren en de SP vindt dat er nu al vooruit gekeken moet worden naar eventueel geschikte opvanglocaties. Dat zal zorgvuldig moeten gebeuren, en in overleg met de inwoners van onze gemeente. De SP wil staan voor een goede integratie van deze nieuwe bewoners, in overleg en in samenspraak met de inwoners van het Hogeland.

Wij vinden dat mensen in nood geholpen moeten worden. We vinden ook dat we afspraken moeten maken over deze hulp:

 • Samenleven is niet vrijblijvend en vraagt wederzijds respect en begrip van rechten en plichten.
 • Een hechte samenwerking tussen gemeente, mens en welzijn, vluchtelingenwerk en bedrijven is van belang om huisvesting, inburgering, opleiding en arbeidstoeleiding aan elkaar te koppelen.
 • Stimuleer door middel van kleinschalige en gemengde huisvesting ontmoeting en binding in de buurt.
 • Zorg voor een goede begeleiding en ondersteuning van de inburgering.
 • Zorg voor maatwerk bij de integratie.
 • Stimuleer lager opgeleiden en ondersteun ze om ook praktijkervaring op te doen door middel van stages, vrijwilligerswerk, en andere leermogelijkheden naast de inburgering.
 • Stimuleer hoger opgeleiden en laat ze met behoud van uitkering verder studeren. Deze mensen hebben al een opleiding op niveau maar moeten soms alleen hun diploma omzetten naar een in Nederland erkend diploma. Zo kunnen zij snel richting arbeidsmarkt, om daar hun expertise te kunnen benutten en zich verder te kunnen ontwikkelen.
 • Maak een individueel plan van aanpak voor inburgering en integratie.
 • Zorg voor een goede beheersing van de Nederlandse taal. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol integratieproces.
 • Zorg voor kennis en begrip van de geldende normen en het naleven ervan om succesvol te kunnen integreren.

Samen op het Hogeland, de verdieping.

Hoe kunnen we dit organiseren:

 • Bijvoorbeeld door middel van een stuur- en werkgroep met vertegenwoordiging vanuit alle afdelingen in de gemeente en/of  via een wethouder inclusie die dit proces coördineert. Organiseren van een lokale inclusiedialoog met bewoners, scholen, ondernemers, lokale maatschappelijke organisaties/verenigingen en ervaringsdeskundigen.  
 • Samen met inwoners, scholen, ondernemers, clubs en maatschappelijke organisaties opstellen en onderhouden van een lokale inclusieagenda. Deze agenda is opgenomen in de reguliere beleid- & begrotingscyclus. ‘Inclusie’ is daarmee bijvoorbeeld net als ‘duurzaamheid’ of ‘financiële haalbaarheid’ een randvoorwaarde waarop nieuwe beleidsvoorstellen worden getoetst.
 • Het (laten) uitvoeren van een quickscan op het lokale beleid, in samenwerking met ervaringsdeskundigen.
 • Benoemen van lokale inclusieambassadeurs in de gemeente of samenwerking zoeken met ambassadeurs die al actief zijn.
 • Organiseren van een “Possibility Day” waarin de talenten en mogelijkheden van inwoners met en zonder een beperking centraal staan.
 • Implementatie van het VN-Verdrag Handicap inbedden in breed inclusiebeleid, waarin bijvoorbeeld ook de aandacht voor culturele achtergrond, leeftijd en inkomen in terugkomt. Betrek bijvoorbeeld jongeren met een beperking op plaatsen waar een jongerencentrum/ jeugdsoos is.

Participatiewet:

De participatiewet is niet een idee van de SP, in tegendeel, maar de realiteit is dat het een gegeven is waar we op dit moment niet om heen kunnen. Landelijk is dit besloten en landelijk doet de SP er ook alles aan om het tij te keren. Lokaal kunnen we er in elk geval wel het beste ervan maken.

Met een open vizier moeten we als gemeente op zoek naar kansen ter bevordering van de werkgelegenheid. Sociaal, maatschappelijk en milieuvriendelijk ondernemerschap, heeft onze voorkeur. Juist voor deze vormen van lokale betrokkenheid en versterking van de samenleving moeten we de deuren voor openzetten. Er leven ontzettend veel goede ideeën op dit gebied, het is tijd dat we hier meer mee gaan doen!

Werk

Zet de instrumenten uit de Participatiewet - bijvoorbeeld het benoemen van jobcoach of het  faciliteren van werkplekaanpassingen - in om een inclusieve werkvloer bij lokale bedrijven en ondernemers te bevorderen.   

Beïnvloed binnen de gemeente de bewustwording bij lokale werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld door lokale goede voorbeelden van bedrijven met een inclusieve werkvloer in het zonnetje te zetten of via een jaarlijkse lokale award voor de meest inclusieve onderneming en/of de meest inclusieve collega in de gemeente.  

Breng lokale knelpunten in het toeleiden van mensen naar werk in kaart. Voer over deze knelpunten het gesprek met landelijke (overheids)organisaties en kennispartners.

Onderwijs

Ambitie is: Veranker het VN-Verdrag in het onderwijsbeleid van de gemeente. Bijvoorbeeld door te benoemen dat elk kind recht heeft op thuis nabij onderwijs. Stimuleer dat kinderen met en zonder beperking in eigen omgeving met eigen vrienden op eigen niveau onderwijs kunnen volgen. En samen kunnen leren in het klaslokaal, samen kunnen spelen op het schoolplein.  

Stages: Bouw binnen de stageaanpak van de gemeente ook specifiek aandacht in voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor leerlingen met een beperking.  

Begeleiding: Ga het gesprek aan over wat gemeenten en onderwijsinstellingen ieder vanuit een eigen rol kunnen doen om de informatievoorziening en begeleiding van leerlingen met een beperking en hun ouders te verbeteren.  

Stimuleer de samenwerking tussen reguliere en speciale onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, met als doel om gezamenlijk onderwijs volgen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via gecombineerde onderwijsactiviteiten en uitwisselen van expertise tussen docenten.   

Organiseer een jaarlijkse onderwijsdialoog binnen de gemeente over leren met een beperking en wat dit vraagt van leerlingen, leerkrachten en ouders.  

Stimuleer het gecombineerd gebruik van huisvesting binnen speciaal en regulier onderwijs want huisvesting in één pand creëert nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, kennisdeling en innovatie. Speel hierbij in op ontwikkelingen als dalende leerlingenaantallen en vrijvallende onderwijsruimte. Het initiatief Gewoon Bijzonder is een mooi voorbeeld wat van onderaf opgebouwd is en omarmd dient te worden door de gemeente.

Bouwen, wonen en buitenruimte

Leg de aandacht voor toegankelijkheid vast gedurende het gehele bouw- en ontwikkelproces,

Neem bouwnormen op als eis in aanbestedingsprocedures. Maak hierbij gebruik van goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de Utrechtse Standaard Toegankelijk.  

Zet de schijnwerpers op goede voorbeelden van inclusieve wooninitiatieven in de gemeente.  Organiseer voorlichting en bewustwording, bijvoorbeeld een jaarlijkse dag voor aannemers en woningcorporaties.  

Stimuleer het aanbod aan toegankelijke woningen via de samenwerking met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.  

Ga met bewoners met een beperking het gesprek aan over de ervaren zelfstandigheid en autonomie binnen de eigen woning of binnen gemeenschappelijke woonvormen.

Vervoer

Zorg voor aansluitingen tussen doelgroepvervoer en regulier vervoer. Doe bijvoorbeeld kennis en inzichten op via deelname aan landelijke pilots.   

Ga het gesprek aan met vervoerders over het verbeteren van de informatievoorziening in het openbaar vervoer (concreet idee: voorleesknop bij OV-haltes).  Werk waar van toepassing samen met overige gemeenten, provincies of landelijke partners in de vervoersregio.

Stemmen

Benoem als gemeentelijke doelstelling dat alle stemlokalen in de gemeente toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking.  

Organiseer toegankelijke en begrijpelijke informatievoorziening voor alle kiezers. 

Stimuleer dat inwoners met een beperking deelnemen aan het politieke proces, bijvoorbeeld ook door zichzelf verkiesbaar te stellen.

Horeca, toerisme en recreatie

Veranker inclusie en toegankelijkheid als unique selling points in het beleidsplan recreatie en toerisme van de gemeente. Met name bejegening jegens en dienstverlening aan bezoekers met een beperking zijn hierbij belangrijke thema’s.  Sluit een convenant toegankelijke horeca met lokale ondernemers.  

Benoem toegankelijkheid als voorwaarde in de vergunningsverlening bij evenementen.

De extra inzet op toerisme en recreatie:

Dit biedt kansen voor de werkgelegenheid, maar tegelijkertijd is massatoerisme een schrikbeeld voor veel mensen. Daarom moet er actief worden ingezet op het behoud van de identiteit van het gebied en actief worden gestuurd in het toerisme. Deze sturing houdt in dat er ingezet wordt op fiets en wandeltoerisme, waar het weidse landschap en de rust voorop staan.

Het toerisme biedt kansen voor werkgelegenheid, maar tegelijkertijd is massatoerisme een schrikbeeld voor veel mensen. Daarom moet er actief worden ingezet op het behoud van de identiteit van het gebied en actief worden gestuurd in het toerisme. Deze sturing houdt in dat er ingezet wordt op fiets en wandeltoerisme, waar het weidse landschap en de rust voorop staan.

Samen kunnen we het Hogeland letterlijk verbinden, door ons aanbod aan toerisme en recreatie in samenhang met elkaar duidelijk in kaart te brengen.

Ontwikkeling in de industrie:

Wij verwachten van de grootverbruikers en vervuilers dat zijn hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het terugdringen van CO2 uitstoot. Dat zijn hun verantwoording nemen ten opzichte van de omwonenden en inwoners, door in goed overleg en met oog voor de veiligheid, volksgezondheid en het woongenot plannen te ontwikkelen.

Het is nu het moment om de stap te zetten naar duurzaam en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, dit is iets waar wij vanuit de gemeente ook pleitbezorger van worden bij de grotere spelers die zich vestigen op het Hogeland. Ook voor de grote industrieel ondernemers en bedrijven geldt te plicht om te voldoen aan goed nabuurschap.

Zorg voor iedereen.

Ons huidige zorgstelsel bestaat inmiddels ruim 12 jaar en velen zullen zich afvragen of dit reden is voor een feestje. Zeker is dat de minister en de zorgverzekeraars hun best blijven doen om te vertellen dat dit het beste zorgstelsel is en dat verbeteringen het nog beter zullen maken. Maar zijn de beloften waarmee dit zorgstelsel ingevoerd werd wel waargemaakt? De zorg is niet goedkoper, efficiënter en beter geworden. De prijs van ons stelsel is wel veel te hoog, zowel in financiële zin als vanuit democratisch oogpunt. Want we zijn de zeggenschap en de grip kwijt over iets wat van ons allemaal is: de zorg.

Met de inwerkingtreding van de zorgverzekeringswet veranderde er in één keer heel veel in de zorg. Private zorgverzekeraars kregen de sleutelrol om zorg in te kopen en kwaliteit af te dwingen. De inkoop gebeurt via producten – de zogenaamde diagnose-behandelcombinaties – en de gedachte is dat kwaliteit wordt afgedwongen door concurrentie. Is het bij de ene zorgaanbieder niet goed genoeg, dan lopen de zorgverzekeraars naar een ander.

Om onze inwoners tegemoet te komen in hoge zorgkosten is de SP voorstander van het aanbieden van een collectieve zorgverzekering.

De gemeente het Hogeland biedt  een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie.

E-health: Technologische ontwikkelingen in de zorg.

Nieuwe technologische ontwikkelingen zijn ook in de zorg niet meer weg te denken. Deze dienen echter ter ondersteuning van het personeel of in aanvulling op de zorgverlening te zijn. E-health of andere technologische toepassingen mogen nooit een aanleiding zijn om de menselijke maat in de zorg te laten varen of om bezuinigingen te rechtvaardigen. E-health kan goed werken voor mensen die weten hoe er mee om te gaan, maar we moeten niet vergeten dat er altijd mensen zullen zijn die dat niet kunnen.  Leren digitaliseren en het aanbieden van goede ondersteuning en instructie dient onderdeel te zijn van de afgesloten contracten met E-health aanbieders.

Onderlinge steun en menselijk contact blijven een voorwaarde voor goede zorg.

WMO

De SP kiest ervoor om zoveel mogelijk zorg in de buurt, op kleine schaal te organiseren. Door thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding in de wijk te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig op een vertrouwde plek blijven wonen. Om deze taak goed te kunnen vervullen hebben gemeenten voldoende geld nodig, zodat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Het recht op zorg moet landelijk aangepast  worden. Het is niet uit te leggen dat het per gemeente verschilt of en welke ondersteuning of zorg iemand krijgt. Daarom pleit de SP landelijk voor uitbreiding van het huidige gemeentelijk basispakket met thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning, zodat het niet uit maakt waar je woont voor je recht op de zorg die nodig is.

Voor de zorgtaken moet gewerkt worden met een basistarief om te voorkomen dat er door de bodem van de kostprijs wordt gezakt. De afgelopen jaren hebben thuiszorgmedewerkers ten onrechte flink ingeleverd op hun salaris. De SP vindt dat de gemeente tijdig het signaal naar Den Haag af moet geven als rijksmiddelen niet toereikend zijn goede zorg te kunnen bieden.

Met voldoende Rijksfinanciering en de plicht zorggeld aan zorg te besteden, kunnen de eigen betalingen vervallen.

Familie, vrienden of buren kunnen in de ogen van de SP nooit gedwongen worden om professionele zorg te verlenen. Huidige mantelzorgers en vrijwilligers moeten juist meer ondersteuning krijgen in plaats van hogere werkdruk.

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) moet wat de SP betreft behouden blijven en versterkt worden. Dit kan onder andere door het aanvragen van zorg niet meer op basis van financieringsvorm te doen, maar op zorgbehoefte. Heeft iemand begeleiding of verpleging nodig, dan wordt dat vastgesteld en pas daarna komt de financieringsvorm aan de orde. Ook wordt er eerst gekeken naar wat er geregeld kan worden in de reguliere zorg. Ontbreekt daar het zorgaanbod, dan moet een PGB beschikbaar zijn voor iemand die zorg nodig heeft en dat zelf kan organiseren.

Georganiseerde aanbieders met personeel, zoals zorgboerderijen, Thomashuizen, thuiszorgaanbieders en aanbieders van begeleiding, moeten ook reguliere zorg gaan leveren. Dit vergroot de keuzevrijheid voor mensen die graag bij een aanbieder zorg willen, maar die geen PGB wensen. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor een zorgaanbieder de toelating tot de reguliere zorg beter, goedkoper en sneller mogelijk is. Het grote voordeel hiervan is dat aanbieders onder de Kwaliteitswet gaan vallen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (de IGZ) toezicht kan houden.

De SP is voorstander van het Trekkingsrecht maar is van mening dat het huidige systeem van uitbetaling van het PGB via de Sociale Verzekeringsbank niet werkt. De SP steunt dan ook de ontwikkeling van een nieuw betalingssysteem dat eenvoudig is en zekerheid geeft. Budgethouders en zorgverleners die na de invoering van het Trekkingsrecht in de problemen zijn geraakt verdienen een goede compensatieregeling.

Jeugd

In de natuur:

Samen met omwonenden wordt er gekeken naar wat zij kunnen en willen betekenen in het onderhoud van de speelplaatsen. Indien hier animo voor is maakt de gemeente heldere afspraken, faciliteert in materiaal en springt bij wanneer hier vraag naar is.

Veel dorpen en buurten kennen kinderspeelweken, deze initiatieven moeten we koesteren en stimuleren.

Om in te wonen:

De mooie dromen ooit gepresenteerd bij de start van het Hogeland over Tiny Houses zien wij graag realiteit worden, waarbij een aantal jongeren graag gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Goedkoop, energiezuinig en milieuvriendelijk zelfstandig wonen in een aantrekkelijk alternatief voor een muffe studentenkamer of containerwoning.

Jongerenhuisvesting in het algemeen, de mogelijkheden tot het huren van betaalbare studio’s, woningen of kamers bij betrouwbare verhuurders zijn nu nog erg schaars.

Een van de grootste reden voor jongeren om te vertrekken van het platteland is het totale gebrek aan alternatieven alhier ten opzichte van het wonen in de stad. Terwijl daar te weinig betaalbare goede woonruimte is voor jongeren, starters en studenten. De SP vind het een gemiste kans als wij daar niet op inzetten.

Opvoedingsondersteuning:

In het verleden zijn er vanuit het centrum jeugd en gezin (CJG) openbare avonden georganiseerd over bijvoorbeeld positief opvoeden. Dit moet een vervolg krijgen in Het Hogeland, het kan gericht zijn op verschillende onderwerpen naar gelang er behoefte aan is. Hoe dan ook zijn deze avonden met thema’s gerelateerd aan opvoedondersteuning en tips voor ouders een goede manier om even te klankborden, tips en adviezen op te pikken en ervaringen te delen.

Jongerenwerk

De taak van het jongerenwerk gaat verder als het stimuleren van zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren en signaleren wat er speelt en leeft onder de jeugd.

 • Het biedt jongeren een veilige omgeving waarin zij hun vrije tijd doorbrengen, het biedt ze de kansen om een eigen netwerk op te bouwen, om ideeën en initiatieven in de praktijk te brengen, om talenten te ontdekken.
 • Het is een manier om kennis te maken met kunst, cultuur en natuur door middel van georganiseerde activiteiten, uitwisselingen en lokale samenwerkingen..  
 • Het is de plek om ongedwongen te leren en geïnformeerd te worden over zaken die nuttig zijn om te weten. Om ondersteuning en tips te krijgen bij de uitdagingen waar zij voor staan. Denk aan wijs omgaan met verdovende middelen, seksualiteit en seksuele weerbaarheid, voorkomen van schulden, et cetera.

Goed jongerenwerk is noodzakelijk, zij zijn de professionele oren en ogen die het meest nabij onze jeugd staat, zij zien en weten wat er leeft en speelt. Zij kunnen het beste aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren en gepast inspelen op hetgeen zich voordoet.

Het jongrenwerk, de jongerenwerkers zijn actief in het contact leggen met de jongeren op het Hogeland.

Vanuit de gemeente zorgen we korte lijnen hebben met de groepen jongeren in onze vvanuit deze groep inwoners in de praktijk te brengen. Omdat deze vaak eerste kennismaking met de gemeente en politiek alleen een waardevolle leerervaring kan zijn als er ook serieus werk van gemaakt word.  Een succes ervaring nu, kan veel betekenen in een verder mensen leven  als het gaat om betrokkenheid en visie op de (lokale) overheid en politiek in het algemeen

Jeugdzorg:

Met het invoeren van de marktwerking en nieuwe jeugdwet is er een nieuwe vorm van jeugdhulpverlening gekomen. De afgelopen jaren zijn er allerlei verschillende particuliere zorg initiatieven ontstaan en hebben we te maken met zorgondernemers. Een inschrijving van de kamer van koophandel is genoeg om een zorgonderneming op poten te kunnen zetten

Met de overgang van de jeugdzorg vanuit het Rijk naar de gemeente samen met een dikke bezuiniging is de wet die voor het recht op jeugdzorg stond verdwenen. Op het Hogeland handelen we wel nog steeds in deze geest.

Minderjarigen en jongvolwassenen die niet meer thuis wonen, maar op een zorgboerderij en binnen kleinschalige zorginstellingen en initiatieven zijn extra kwetsbaar. Het is van belang dat bij deze vorm van hulp extra inzet gepleegd word om te toetsen of er aan de kwaliteitseisen voldaan wordt. Omdat wanneer er hier iets mis gaat de schade altijd groot is een negatieve invloed kan hebben op de rest van een mensenleven.

De vertrouwenspersoon die we in het leven willen roepen is in de reguliere 24 uurs jeugdzorg al jaren een begrip. Daar worden bij het opname gesprek jongeren en hun ouders/opvoeders standaard hierover geïnformeerd.  Het contact/ een gesprek tussen de vertrouwenspersoon en jongere is een recht. (https://www.zorgbelang-groningen.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp-jongeren)

De gemeente stimuleert samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en betrokken partijen. Wij zijn voorstander van een aparte portefeuille Jeugd. We hebben uit ervaringen in het verleden geleerd dat dat werkt. De SP zal zich ervoor hard maken dat dit in het volgende college ook zo wordt ingericht.  

Grip op groen en duurzaamheid

De SP is een partij met een kloppend groen hart.

De vijftig dorpen, en alle buurtschappen en kernen van het Hogeland liggen in een gebied dat te boek staat als een van de meest pure en oorspronkelijke landschappen van Nederland.

Het Hogeland kenmerkt zich door zowel traditionele landbouw, veeteelt en visserij als door innovatie.

Heel lang zorgden boeren en bewoners ervoor dat de karakteristieke kenmerken van ons Noord-groningse landschap tussen Waddenkust en stad behouden konden blijven.

Waterlopen, heggen, boompartijen en windsingels rond boerderijen tonen ons de sporen van de Hogelandster geschiedenis op agrarisch gebied.

Het landschap dat ooit een oase van rust was, is een soort openluchtfabriek geworden waarin boeren als producent voor de wereldmarkt gedwongen worden om iedere vierkante meter land tot aan de dorpskommen te bebouwen.

Om weer evenwicht aan te brengen tussen enerzijds zorg voor landschap, natuur en milieu en anderzijds economische vooruitzichten is er een aantal maatregelen nodig. Daarmee maak je het platteland ook op langere termijn interessant voor boeren, burgers en buitenlui.

 • Geef dorpen meer ruimte. Stel een Hogelandster dorpsfonds in waar budget kan worden aangevraagd waarmee dorpen in een cirkel van grofweg iets minder dan een kilometer “dorpsgrond” kunnen verwerven door koop of pacht van grond, of grond die voorlopig toch niet als bouwgrond gebruikt wordt. Die grond kan worden omgetoverd tot groen dorpsgebied met een publieke functie. Waar moestuinen kunnen worden gerealiseerd, natte natuurspeelplaatsen, ommetjes, paardenweitjes enzovoorts. Alles waar stadsbewoners die naar het platteland trekken, zo naar verlangen. Maak hierdoor de dorpen weer tot een aantrekkelijk alternatief voor leven, tegenover de beperkte leefruimte die de stad biedt.
 • Maai de bermen van plattelandswegen die eigendom van de gemeente zijn in een zo laag mogelijke frequentie en ruim het maaisel op, zodat de originele wilde plantenflora sneller kan herstellen. Dit is aantrekkelijk voor vogels en insecten.
 • Bewaak en bescherm beeldbepalende elementen in het landschap. Maak een gemeentelijke visie op landschap en stimuleer inwoners om een visie op landschap en omgeving in de dorpsvisie op te nemen. Een goed begin is het halve werk. De eeuwenoude loop van het meer dan 1200 jaar oude Boterdiep dient een voor altijd beschermde status te krijgen.
 • Zorg voor een duidelijk gemeentelijk beoordelingskader bij de beoordeling van Milieu Effect Rapportages (MER). Maak processen en procedures zo transparant mogelijk en neem klachten van inwoners serieus. Geef inwoners bij aanvang van de voorbereidingsprocedures de gelegenheid hun standpunten duidelijk te maken.
 • Stel gemeentelijke onderscheidingen in voor de meest natuur-inclusieve agrariër en het meest landschapsvriendelijk ontwerp voor industrie, stal- of woningbouw.
 • Stimuleer scholen om serieus aan de slag te gaan met natuureducatie.

Energie en duurzaamheid

Voor de SP is duurzaamheid een kernwaarde. Wij willen onze wereld op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Verduurzaming van de gemeente moet juist lokaal ingevuld worden, dicht bij de mensen. Wij zijn de mensen die energie gebruiken om onze huizen te verwarmen, onze bedrijven te laten draaien en ons te verplaatsen. Om te voorkomen dat we de aarde verder uitputten moeten we het gebruik van fossiele grondstoffen sterk verminderen en uiteindelijk stoppen.

Duurzaamheid moet in de nieuwe gemeente geen losstaand onderwerp meer zijn maar als groene draad door de hele organisatie en het gemeentelijk beleid lopen.

De overgang naar duurzame energiebronnen en grondstoffen is een omslag die diep ingrijpt in het leven van mensen. Dit proces moet zorgvuldig uitgevoerd worden en het liefst van onderaf. De SP beseft dat er soms ook een extra zetje vanuit de overheid nodig is en gaat initiatieven van inwoners en bedrijven ondersteunen. Daarnaast moet de gemeente in alle opzichten het goede voorbeeld geven.

 • De gemeente verzorgt een energieloket voor integrale advisering over besparing en duurzaamheid aan belangstellenden.
 • Er moet een investeringsplan worden opgesteld om gebouwen van de gemeente en maatschappelijk vastgoed binnen 15 jaar energieneutraal te maken. De gemeente moet gericht voorlichting geven over de waterhuishouding en het “ontstenen” van tuinen. Als stimulans gaat de gemeente goede ideeën belonen met een ludieke actie of een attentie.
 • De SP wil dat de nieuwe gemeente een overzicht opstelt om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen. Op basis daarvan moet de gemeente een plan maken hoe zij, in samenspraak met haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partijen, een inhaalslag kan maken om de beoogde doelen te realiseren.
 • De gemeente het Hogeland geeft het goede voorbeeld door de CO₂- prestatieladder op te nemen in haar aanbestedingsbeleid, door diensten en werken af te nemen op basis van het principe van de circulaire economie, en in 2022 100% van haar energieverbruik duurzaam in te kopen.

Afval

De SP is voorstander van gescheiden afvalinzameling. Dit moet verder aangemoedigd worden, onder andere door goed gedrag te stimuleren. Zo moeten passende brengfaciliteiten met voldoende capaciteit dicht bij de gebruiker gerealiseerd worden. Verder moeten de openingstijden van de milieustraat, vooral op zaterdag, verruimd worden.

Het doel van gescheiden afvalinzameling is het creëren van bewustwording bij onze inwoners. Als we een schonere wereld willen, zal dat ook achter ieders eigen voordeur moeten gebeuren.

Het zwerfafval in de openbare ruimte moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daarbij worden scholen en verenigingen uitgenodigd om de omliggende ruimte in hun eigen wijk tegen een beloning te onderhouden. Dit heeft ook een preventieve werking. Schone dorpen zijn aantrekkelijk om in te wonen en te recreëren. Daarom mogen wij elkaar vragen daarop te letten, en vervuilers aan te spreken om de openbare ruimte voor hun pand schoon te houden. De overige openbare ruimte moet tijdig en gifvrij door de gemeente gereinigd worden.

Grip op energiearmoede

Op het Hogeland ervaren we regelmatig dat mensen moeilijk rondkomen. De eerste rekening die dan blijft liggen is vaak de energierekening. Op het Hogeland zijn nog veel woningen slecht geïsoleerd, en in combinatie met lage inkomsten veroorzaakt dat energiearmoede.

Energiearmoede is het verschijnsel dat huishoudens een energierekening hebben die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen. Daardoor hebben ze moeite om de energierekening te betalen, waardoor schulden ontstaan. Dit geldt voor circa 20 procent van de huishoudens in Nederland. In Noord-Nederland ligt dit helaas nog hoger.

De SP vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen in het begeleiden en ondersteunen van deze huishoudens. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente niet gaat betuttelen, maar in gesprek gaat met inwoners.

Middelen die de gemeente kan inzetten:

 • Voorlichtingsmateriaal dat zowel op papier als digitaal beschikbaar is.
 • Energieadviseurs die persoonlijk, op verzoek, bij mensen langsgaan. De gemeente kan budget beschikbaar stellen om werkzoekenden op te leiden tot energieadviseurs en hen vervolgens een betaalde functie aanbieden.
 • Subsidie geven aan inwonersinitiatieven die bijdragen tot terugdringen van energiearmoede.
 • Afspraken maken met energieleveranciers om sneller melding te doen bij dreigende schulden. Onderdeel hiervan moet ook zijn dat afsluiting voorkomen wordt.

Asbestvrij vanaf 2024

Het Rijk heeft in 2015 bekend gemaakt dat in 2024 alle aan de buitenlucht blootgestelde asbestdaken in Nederland vervangen moeten zijn. Ook op het Hogeland staan veel woningen, bedrijfsgebouwen, en schuurtjes in achtertuinen, die voorzien zijn van asbesthoudende dakbedekking.

Voor de boerenschuren en overige bedrijfspanden bestaan zowel landelijke als provinciale regelingen waarbij subsidie verstrekt wordt.

De regeling voor particulieren is echter zeer beperkt. Om inwoners te ondersteunen en de kosten voor asbestsanering te verminderen, richten we samen met de inwoners een collectief op. Door een gezamenlijke aanpak kunnen de kosten voor de asbestsanering omlaag en kun je samen met de inwoners de veiligheid beter waarborgen. Een goed werkend voorbeeld is het collectief in de gemeente Breda waar de gemeente inwoners actief heeft benaderd, en heeft gezorgd voor een goede inventarisatie.

Duurzaam bouwen en wonen

De gemeente het Hogeland zet in op duurzame nieuwbouw, verbouw en renovatie. Hiervoor worden doelen gesteld in samenwerking met maatschappelijke partners op het gebied van wonen. Het streven is om in 2025 deze doelen behaald te hebben.

 • Corporaties: Minimaal 5 wijken/buurten worden verduurzaamd, ofwel minstens 1000 huurwoningen.
 • Eigen vastgoed: Minimaal 10 gebouwen van het gemeentelijk vastgoed worden duurzaam gerenoveerd.
 • Scholen: Minimaal 6 scholen worden duurzaam gebouwd of verbouwd.
 • Particulieren: Minimaal 300 particuliere woningen worden duurzaam gebouwd of verbouwd. Bij afgifte van een bouwvergunning wordt getoetst op duurzaamheid.

Duurzaam vervoer

Het is een uitdaging om een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. We willen allemaal snel overal naar toe kunnen en dat heeft gevolgen. Het goederen- en personenvervoer in Nederland zorgt samen voor 24 procent van de uitstoot van kooldioxide (CO2). En dan zijn de internationale scheepvaart en luchtvaart nog niet eens meegerekend. Daarnaast veroorzaakt het vervoer veel uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden (NOx) en is er overlast door geluid en stank. Al die auto’s nemen veel ruimte in beslag op wegen en parkeerplaatsen.

Elektrische auto’s en laadpalen

Elektrisch vervoer is een duurzame manier van vervoer: het is schoner, stiller en zuiniger dan traditioneel rijden. De SP vindt dat gemeente het Hogeland bij vervanging van haar auto’s moet kiezen voor de elektrische variant. De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische auto’s.

Slim reizen

Reizen met het openbaar vervoer is beter voor het milieu dan reizen met de auto. Daarom is behoud van een goed sluitend openbaar vervoersnet belangrijk.

Doelgroepenvervoer

Door vervoersstromen te combineren is minder inzet van taxibusjes nodig. Bovendien is het van belang dat het doelgroepenvervoer goed afgestemd is op het openbaar vervoer zodat er, indien mogelijk, combinaties gemaakt kunnen worden.

Grip op groen en duurzaamheid, de verdieping.

We willen ons land schoon en leefbaar houden, nu en voor de toekomst. Wat we nu kapotmaken, krijgen we nooit meer terug.

De landelijke overheid neemt de komende jaren haar verantwoordelijkheid voor energiezuinig produceren en meer duurzame stroom- en gasproductie. Als gemeente moeten we daar op aanhaken en onze eigen gebouwen verduurzamen.

We stimuleren dat mensen vaker kiezen voor zuinige en duurzame energie.

De SP doet voorstellen om afval meer milieuvriendelijk te verwerken en grondstoffen opnieuw te gebruiken. Wij bevorderen statiegeldsystemen. Ook gaan we asbestvervuiling beter inventariseren en bestrijden. Vervuilde grond gaan we beter reinigen. Bovendien versterken we het toezicht op milieuvervuiling en de handhaving van milieuregels.

De gemeente begint een grootschalige verduurzamingsoperatie door zelf zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen.

Afval:

We willen dat er meer werk gemaakt wordt van het scheiden van afval. Dat kan door het plaatsen van meer verschillende afvalcontainers/ prullenbakken in openbare ruimte.

De SP is tegenstander voor het rekenen van een tarief voor de hoeveelheid ingeleverd afval, want in de praktijk komt dat erop neer dat veel Hogelandsters hun afval zullen dumpen in de openbare ruimte.

Dorpstuinen en wijktuintjes:

We stimuleren dorpen door als gemeente onze braakliggende gronden in bruikleen te geven aan inwoners zodat deze gebruikt  worden voor het verbouwen van eigen groente en fruit of eventueel kleinvee te laten lopen.

Bij aanleg en onderhoud van openbare ruimte maken we gebruik van materiaal dat voldoet aan strenge ethische en duurzaamheidseisen.

De SP wil dat de gemeente het Hogeland er naar streeft ernaar om in 2030 uitstootvrij te zijn. Dit doen we o.a. door het wagenpark te verduurzamen en alle straatlantaarns in de stad uit te rusten met LED-verlichting. Armaturen die niet geschikt zijn voor LED worden vervangen.

Ontspannen op het Hogeland

Op basis van een helder geformuleerde visie, en aansluitend een duidelijk uitvoeringsplan, zal in de gemeente het Hogeland op het gebied van recreatie en toerisme de verbinding gezocht moeten worden met zowel de stad als de andere omliggende gemeenten.

Wij vinden dat iedereen die betrokken is bij ontspanning, recreatie, toerisme, kunst en cultuur inbreng heeft in die visie. Het moet hún visie zijn, die zij met de gemeente delen. Het manifest voor kunst en cultuur Het Hogeland is een prachtige opmaat naar de visie op kunst, cultuur en ontspanning.

Een citaat uit het Manifest voor een leven lang kunst en cultuur op het Hogeland:

“Dit manifest vraagt aandacht voor het cultureel kapitaal en stelt de vraag hoe we samen, als inwoners en gemeentepolitiek, deze rijkdom zichtbaarder en toegankelijker kunnen maken voor alle inwoners van Het Hogeland en ver daarbuiten.”

Zoek niet de verschillen maar kijk naar wat verbindt.

De SP vindt dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme ook vermaak en ontspanning moeten bieden voor onze eigen inwoners.

Door middel van promotiefilmpjes, fotopagina’s en een goede inzet van sociale media zetten we ons gebied op de kaart en delen we evenementen en activiteiten. Daarbij nemen de (samenwerkende) marketingorganisaties die voor dit doel zijn opgetuigd het initiatief. (Waddenland, Kop van Noord-Groningen, Top van Groningen)

Het Hogeland heeft een breed aanbod op het gebied van overnachten. Ondernemers die willen uitbreiden in overnachtingsmogelijkheden bieden we ruimte. Maar slechts voor zover passend in het landschap: Wij zijn geen voorstander van grote vakantieparken in ons landschap.

Het prachtige cultuurhistorische landschap biedt veel ruimte voor fietsers, wandelaars en natuurkampeerplaatsen. De SP pleit voor meer fiets-oplaadpunten langs de fietsroutes. Daarnaast zijn picknickplaatsen en aantrekkelijke bankjes wenselijk langs wandelroutes en bij de parels van het Hogeland.

Lokale trekpleisters zoals onze borgen, eeuwenoude kerken, openbare kunst, musea en culturele evenementen, verdienen de steun van de gemeente, in de vorm van subsidies en eventueel het delen van kennis en kunde.

Laten we deze parels van het Hogeland koesteren en laten we ons als gemeente meer verbindend opstellen. Lokaal kennen we allemaal onze parels, we zien graag een ontwikkeling van een parelketting door het Hogeland, aansluitend op bijvoorbeeld het Pronkjewail-pad. 

Sport

Het Hogeland is een gemeente waar op veel plaatsen verschillende sporten uitgeoefend kunnen worden. Het is van groot belang dat onze sportaccommodaties goed bereikbaar zijn en toegankelijk zijn voor iedereen die mee wil doen.

Veel kunstgrasvelden voldoen niet aan de KNVB gebruiksnorm voor veilig sporten. De SP wil dat de gemeente onderzoekt of de kunstgrasvelden op het Hogeland voldoen aan deze norm.

De gemeente ondersteunt sportverenigingen in raad en daad bij het organiseren van sportieve activiteiten voor alle doelgroepen.

De inzet van sportcoaches is belangrijk, maar de SP ziet ook graag de verbreding van sportcoach naar buurt/sportcoach. Zo kan de verbinding gelegd worden tussen sport en bewegen, gezond opgroeien en weerbaar worden.

De SP wil dat de gemeente in overleg gaat met sportverenigingen over het onderhoud van accommodaties en velden.

Als verenigingen het onderhoud deels zelf willen doen, moet daar een financiële vergoeding tegenover staan. Daardoor kunnen verenigingen hun contributies laag houden en behouden zij hun leden.

We zien graag dat er in de openbare ruimte meer beweegtuinen komen zodat alle inwoners zonder daarvoor kosten te maken toch gezamenlijk kunnen bewegen. De functie van een beweegtuin heeft naast een sportfunctie ook een sociale functie.

Via het jeugdsportfonds en het kindpakket vanuit de minimaregelingen zetten we in op mogelijkheid tot sporten voor alle kinderen.

Ontspannen op het Hogeland, de verdieping

Elk mens heeft ontspanning nodig. Sport is goed voor lichaam en geest, kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van mensen. Helaas hebben steeds minder mensen toegang tot deze ontspanning. Biblio­theken en dorpshuizen moeten het met steeds minder subsidie doen, speeltuinverenigingen vinden het lastig om hun besturen te verjongen.

Voor steeds meer mensen is het lidmaatschap van een sportvereniging, muziek- of dansles een onbetaalbare luxe geworden. Wij willen dat kunst, cultuur en sport voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen – jong en oud, arm en rijk – moet toegang hebben tot musea, tentoonstellingen en concerten. Daarom zal de SP zich hard blijven maken voor een goed minimabeleid waar voldoende ruimte in zit om mee te kunnen doen aan sport, cultuur en andere ontspannende activiteiten.

Door er voor te zorgen dat kleine initiatieven, culturele instellingen en broedplaatsen gestimuleerd worden, bevorderen we het creatieve klimaat op het Hogeland.

Dat is goed voor de mensen en goed voor de economie. Nu lopen kunstenaars vaak aan tegen allerlei eisen waar zij, door gebrek aan geld, niet aan kunnen voldoen wanneer zij hun werk aan het publiek willen laten zien. zou mooi zijn als de gemeente meewerkt aan initiatieven die door kunstenaars genomen worden om gezamenlijk leegstaande winkelpanden te huren, waar zij kunnen werken en exposeren.

Voorwaarden van de SP om onze inwoners voldoende mogelijkheden tot ontspanning te bieden:

 • Subsidies voor sport, kunst- en cultuurverenigingen worden niet verlaagd.
 • Kunstenaars wonend op het Hogeland kunnen regelmatig hun werk exposeren in een van de gemeentehuizen.
 • De gemeente adviseert en ondersteunt inwoners die tentoonstellingen, voorstellingen of sportactiviteiten willen organiseren.
 • Bij archeologische opgraving houdt de gemeente zich in ieder geval aan de Kwaliteitseisen Nederlandse Archeologie.
 • Via het jeugdsportfonds krijgen kinderen van ouders met een laag inkomen de mogelijkheid om te kunnen sporten. De gemeente levert een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken. 
 • Verenigingen moeten gebruik kunnen maken van betaalbare accom­modaties in de eigen omgeving.
 • Samen met sportverenigingen wordt gekeken hoe zij kunnen bijdragen aan het onderhoud van bijvoorbeeld grasvelden, schoonhouden van kleedkamers etc. Niet als bezuinigingsmaatregel maar om de sportverenigingen meer mogelijkheden te bieden eigen inkomsten te genereren. Hierdoor kunnen tarieven wellicht naar beneden en of krijgen verenigingen meer leden.
 • Er komen aangepaste sportmogelijkheden bij ouderen- en zorginstellingen. Beweegtuinen en ommetjes bieden de mogelijkheid voor bewoners van zorginstellingen om samen met andere inwoners te bewegen. Hierdoor blijven mensen fitter en mobieler en dus langer zelfstandig.

Sport, cultuur en vrije tijd

‘Niet apart maar samen’: dat is een belangrijk motto voor sport, cultuur en het verenigingsleven. Stimuleer het gesprek over wat nodig is om te kunnen sporten bij lokale sportverenigingen. Stimuleer de ontmoeting en het samenspel tussen sporters met en zonder een beperking. Maar creëer ook ruimte voor specifieke voorzieningen als sporters hierom vragen.

Onderzoek bijvoorbeeld de behoefte aan sporthulpmiddelen en voer het gesprek over het organiseren van een passend aanbod.  

Verbeter stapsgewijs de toegankelijkheid van musea, sporthallen en overige openbare ruimten  in de gemeente.  

Ingezoomd op het Hogeland

Het zou de vele dorpen en buurten geen eer aandoen om hier niet een korte opsomming te maken van enkele zaken die lokaal spelen en leven. In plaats van holle zinnen uit te spreken en loze beloften te doen, gaan wij naar mensen toe. Niet om te vertellen wat we belangrijk vinden. Maar vooral om te horen wat mensen zelf, als belanghebbenden, ergens van vinden.

 • We willen weten wat ú ergens van vindt. Samen zullen we kijken hoe wij als SP kunnen bijdragen in acties, en hoe we mensen kunnen ondersteunen in het laten horen van hun stem en het krijgen van grip op hun Hogeland.
 • Wat we horen als we ons oor te luisteren leggen, nemen we mee in onze analyse van problemen en bij bepaling van ons standpunt in de gemeenteraad.
 • Om hier als SP grip op te houden is het van groot belang om verspreid over het Hogeland veel ogen en oren te hebben.

Deze ogen en oren vinden we natuurlijk onder onze leden, met wie we regelmatig in gesprek gaan. Maar we spreken ook graag met mensen buiten onze partij. Niet om hen te overtuigen van onze standpunten, maar vooral om met hen van gedachten te wisselen.

De komende jaren blijven we voortdurend gesprekken voeren met veel verschillende mensen die wonen, leven en/of werken op het Hogeland. Wanneer we signalen ontvangen dat er iets speelt in een dorp of buurt, komen we langs en gaan we in gesprek.

Bij ingrijpende ontwikkelingen in, of besluiten over de zorg gaan we in gesprek met mensen die hier mee te maken hebben en gaan krijgen.

Wij beloven niets dat we niet waar kunnen maken. Bij de SP kunt u er van op aan dat we niet over, maar met mensen praten. Dat we er zijn om samen meer grip te krijgen op onze eigen leefomgeving en gemeente.

De SP is een partij die niet alleen praat maar juist in actie komt.

Voorbeelden

Adorp

“Wat vinden de inwoners van Adorp zelf dat er met het oude voetbalveld moet gebeuren?” Dit vroegen wij ons deze zomer af na het lezen van een bericht op RTV Noord over een conflict tussen een groep bezwaarmakers en de gemeente en de vereniging van dorpsbelangen.

Wij zijn op onderzoek uitgegaan. Hebben de bezwaren van de tegenstanders gehoord, zijn in gesprek geweest met tientallen verschillende mensen, doordat we huis aan huis aangebeld hebben en gevraagd hebben: “Wat vindt u dat er moet gebeuren met het oude voetbalveld”.

Dit heeft een helder beeld opgeleverd, op basis waarvan wij een analyse hebben gemaakt. Deze analyse is de basis van het standpunt dat de SP inneemt en we hebben hieruit wijze lessen getrokken voor de toekomst.

Een stevige meerderheid is voorstander van nieuwbouw op de locatie van het oude sportveld. Draagvlak is er voldoende in de nabije omgeving. Mensen zien het als een impuls voor de leefbaarheid in het dorp, het draagt bij aan het bestaansrecht van de school, het geeft mensen van buiten de kans om zich in Adorp te vestigen, maar het geeft ook inwoners van Adorp zelf de kans om binnen hun eigen dorp te verhuizen en te veranderen van woning.

De zorgen die er leven kennen een overlap met de bezwaren. Daarom stellen wij de volgende voorwaarden voor:

 • Vervang en compenseer openbaar groen dat verdwijnt vanwege deze nieuwbouw.
 • Organiseer een inspraakavond waarbij de zorgen en ideeën rondom de verkeersontwikkelingen en de ontsluiting tijdens en na de bouwperiode besproken worden.

Wat we leren is dat het van belang is dat mensen zich gehoord voelen en antwoord krijgen op hun vragen. Zoals een uitleg waarom de voorkeur aan deze locatie wordt gegeven terwijl er ook ruimte beschikbaar is voor nieuwbouw aan de noordzijde van het dorp.

De gemeente heeft gekozen voor de vereniging van dorpsbelangen als aanspreekpunt. Ondanks meerdere verzoeken is er geen gesprek geweest tussen de gemeente en diegenen die zich niet vertegenwoordigd voelen door deze vereniging van dorpsbelangen. Dat is niet juist, een wethouder zou door iedereen te benaderen moeten zijn. Dit moet in de toekomst anders gaan.

Roodeschool

Aan de rand van Roodeschool, formeel nog net in Uithuizermeeden, komt mogelijk een grote kippenschuur. Als de aanvraag van een omgevingsvergunning gehonoreerd wordt, komen er op 250 meter van de dorpsrand van Roodeschool 48.000 kippen als nieuwe buur.

Het dorp ziet dit niet zitten om verschillende redenen:

 • Voor direct aanwonenden verdwijnt het uitzicht.
 • Grootschalige pluimveehouderij verhoogt de hoeveelheid fijnstof in de lucht.
 • De stank die kippen produceren is erg vervelend.
 • (hobby-)veehouders in de omgeving vrezen voor hun eigen dieren bij uitbraak van ziekten.
 • De uitstoot van fijnstof en ammoniak heeft effect op het nabijgelegen werelderfgoed Waddenzeegebied.

De inwoners hebben een actiecomité in het leven geroepen, en de SP staat in woord en daad klaar om deze groep mensen waar mogelijk te ondersteunen.

In de gemeente en de provincie zoeken we de samenwerking op met medestanders en zorgen we dat het onderwerp op de agenda komt te staan.

De SP is van mening dat een dergelijke aanvraag bij de gemeente niet alleen op juridische kaders getoetst moet worden. De stem van omwonenden telt net zo zwaar mee als de juridische kaders. Bij een mogelijke komst van een grote pluimveehouderij moet er volgens de SP altijd een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld worden. Daaraan kunnen zowel raad als college hun standpunt toetsen.

De SP komt ook na de verkiezingen langs

Bijvoorbeeld:

 • In Winsum: Bij de ontwikkeling van plan Munsterveld staat de term “van gas los” centraal. De SP is blij met deze ontwikkeling. Een veel gehoorde opmerking tijdens onze gesprekken met inwoners was echter: “De gemeente legt ons een hapklare brok voor, ze hebben geen antwoord op mijn vragen over overlast en inspraak, ho maar”. We zien het als taak van een volksvertegenwoordiger om inwoners te wijzen op hun plichten, maar in dit geval ook op hun rechten. Communiceren over grote ingrijpende gebeurtenissen en ontwikkelingen in buurten doe je als gemeente eerst met direct betrokkenen, nog voor er een concreet plan ligt. Dat is hier niet gebeurd. Daarom komen we na de verkiezingscampagne nog dit jaar langs en gaan we huis aan huis vragen wat mensen zelf ervan vinden en wat voor adviezen ze hebben.
 • In Bedum: In de buurt van de Kapelstraat en de Coendersstraat zullen we bij mensen langsgaan om te vragen wat gebeurd is op het gebied van de verkeersveiligheid naar aanleiding van een eerdere actie van de SP ter plaatse.
 • In Onderdendam en Bedum zoeken we doorlopend de samenwerking met de Stichting Behoud Boterdiep om plannen voor het omleggen van het Boterdiep tegen te gaan en deze optie te schrappen als uitbreidingsmogelijkheid voor de fabriek van Friesland Campina.
 • In Oudeschip willen we duidelijk krijgen wat we in de nieuwe gemeente nog meer kunnen betekenen voor de inwoners van dit dorp waarvan het voortbestaan onzeker is door de groeiende industrie in de Eemshaven.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website