h

Motie topinkomens unaniem aangenomen

14 december 2014

Motie topinkomens unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag hebben we de plannen voor de jeugdzorg, WMO en PGB's besproken. Al eerder hebben we onze kaders meegegeven.

Ook hebben we een motie ingediend waarin we het college verzoeken om vanaf nu geen zorginstellingen te contracteren waarvan de bestuurders meer verdiennen dan beschreven in de Wet Normering Topinkomens. Het salaris van de directeur van een organisatie in de semi-overheid mag niet hoger zijn dan dat van de minster. Deze motie is unaniem aangenomen.

Wat ons betreft gaat dat niet ver genoeg. Denk ook aan de directeuren van zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Maar alle beetjes helpen en je moet toch ergens beginnen. In de gemeente Eemsmond is dat hier!

Motie: SP, Christen Unie
en Gemeente Belangen

"beperken topinkomens zorg"

De raad van gemeente Eemsmond in vergadering bijeen, op donderdag 4 december 2014.

Betreft het beleidsplan WMO, Jeugdzorg en PGB en verordening WMO, Jeugdzorg en PGB 2015.

constaterende dat:

 • De decentralisaties van de WMO en jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 ingaan en gepaard gaan met forse taakstellingen.
 • Er contracten worden afgesloten met verschillende zorginstellingen.
 • De mogelijkheid bestaat dat in deze instellingen topfunctionarissen zijn die meer verdienen dan een minister.
 • De WNT voor topinkomens in de (semi) publieke sector per 1 januari 2015 wordt aangescherpt tot maximaal het ministersalaris en waarbij voor bestaande contracten een overgangsrecht geldt.

overwegende dat:

 • Maatschappelijke beroering bestaat over de hoogte van sommige topinkomens bij de bestuurders van zorginstellingen.
 • De overheveling van rijkstaken gepaard gaat met forse bezuinigingen.
 • Te grote verschillen in beloning de solidariteit in de samenleving ondermijnt.
 • De decentralisaties mogelijkheden biedt om de topsalarissen te beperken in de zorginstellingen.
 • Het tot de mogelijkheden behoort om de aanbesteding niet te gunnen aan instellingen die hun bestuurder meer betalen dan de WNT aangeeft.

verzoekt het college:

 • Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan te sluiten bij de landelijke regelgeving, de WNT.
 • De gemeenteraad hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag

Namens de SP fractie, fractie Gemeentebelangen, fractie Christen Unie.

Dirkje Voskuil, raadslid Rein Eisinga, fractievz, Bert Rozema,fractievz.

Reactie toevoegen

U bent hier