h

Ontwerp bestemmingsplan kortsluiting in Winsum

11 december 2019

Ontwerp bestemmingsplan kortsluiting in Winsum

Foto: Tiny

Vanavond hebben we in de raad het besluit over het Ontwerp Bestemmingsplan m.b.t. de Kortsluitverbinding in Winsum, SP zal tegen stemmen. Hier een bijdrage van de Bloemenbuurt over het ontwerp-bestemmingsplan Kortsluiting-1. 

Alhoewel de mogelijkheid bestaat dat bij de vaststelling van het Ontwerp Bestemmingsplan m.b.t. de Kortsluitverbinding, opnieuw gebruik kan worden gemaakt van het inspreekrecht, zal de Bloemenbuurt zich daar vanavond van onthouden. De reden die de Bloemenbuurt daar voor op geeft, is gelegen in het feit dat ze geen rol willen spelen in de door het college geregisseerd en door de raad opgevoerd toneelstukje, inspreken is volgens hen, alleen nog maar voor de bühne.

Hoewel de klassieke politiek in meerderheid het populisme verwerpt, maken ze er, in de voormalige gemeente Winsum en nu ook in de gemeente het Hogeland, grif en vaak in het geniep, gebruik van. Meer dan 100 handtekeningen uit de Bloemenbuurt was het antwoord op de vraag van de Onderdendamsterweg of men het eens is met de Kortsluitverbinding. Natuurlijk wordt dan een handtekening geplaatst, ook in de Bloemenbuurt. De vraag had echter moeten zijn bent u voor een nieuwe aansluiting op de N361 of bent u voor een aansluiting op Ranum? In het ontwerp bestemmingsplan laat het college weten zich gesteund te voelen door deze handtekeningen. Waar is toch de morele grootsheid gebleven van wat gemeentepolitiek zou moeten zijn vraag je je dan af?

In een beschaafde democratische samenleving behoren ook minderheden een stem te hebben en dat geldt ook binnen de gemeentelijke politiek, de fracties en individuele raadsleden zijn daar verantwoordelijk voor om dat te bewaken en die stem te laten horen. Nu college en raad functioneert zoals ze functioneert, is het gevoel en het vertrouwen in de gemeentelijke politiek, voor de bewoners van de Bloemenbuurt compleet verloren gegaan. Die partijen die burgerparticipatie en dualisme in hun partij-en verkiezingsprogramma’s hoog in het vaandel dragen zouden er goed aan doen dit niet alleen met de mond te belijden, maar er ook een praktisch gevolg aan te geven, stemmen wordt anders een farce. Alle partijen vertegenwoordigd in de raad, hebben van de Bloemenbuurt een uitnodiging ontvangen om met hen in gesprek te gaan, er hebben 2 partijen gehoor aangegeven, de SP en de PvdA, de rest heeft het af laten weten. Wat nou burgerparticipatie? Trek dat bestuurders kostuum toch uit en kleed je weer met een ideologisch verentooi, zodat de politiek weer herkenbaar wordt voor de burger. 

De Bloemenbuurt heeft, voordat de raad hun geregisseerde stem gaat uitbrengen vanavond, nog wel een aantal vragen waar we in een laatste poging een antwoord op verwachten. 

Als uw college overtuigd is van de vele door de wethouder toegegeven gemaakte procedure fouten tijdens de voorbereiding en de behandeling in de raden van de voormalige gemeente Winsum en onze nieuwe gemeente het Hogeland, waarom doet uw college dan geen voorstel om de procedure over te doen? 

Zoals een aantal partijen de financiële kaders waarbinnen de Kortsluiting zou moeten worden gerealiseerd hebben gebruikt als argument om voor het huidige ontwerp te stemmen, is de vraag, waarom ze daarin blijven volharden nu de werkelijkheid heel anders is en deze argumenten zijn geminimaliseerd. Aan de RSP-subsidie zit geen houdbaarheidsdatum ook al probeert de wethouder ons wijs te maken dat dat wel zo is. Zou de provincie anders liegen? Trouwens de heer Kersaan van Gemeente Belangen kan gedetailleerd uitleggen dat deze kaders niet kloppen en dat er nog alternatieve financieringsmogelijkheden zijn. Met dit gegeven, waarom kiest ook het college niet voor een veilige aansluiting op de rotonde Ranum nu de jaarlijkse afschrijvingskosten geminimaliseerd zijn. De nieuw aan te leggen Kortsluitverbinding zal decennia dienst moeten doen.

De bewoners van de Bloemenbuurt hebben er vertrouwen in, dat het straks geaccordeerde bestemmingsplan, door de Raad van State naar de prullenmand wordt verwezen. Dit vertrouwen wordt nog eens versterkt door de uitspraak van de Raad m.b.t. de zaak van de Molenweg Noord in Adorp. Immers ook de provincie Groningen is van mening  dat extra aansluitingen op de N361 afnemende verkeersveiligheid en doorstroming betekent, N361 Veilig is het motto. In de gevolgde procedure heeft de bestuursrechter de provincie in het gelijk gesteld. Ook de voormalige gemeente Winsum vermeldt in haar Structuurvisie (2014-2024) dat dit beleid van de provincie wordt onderschreven. Onder het motto regeren is vooruitzien is dan de vraag of  het college de mening deelt dat de huidige plannen voor de nieuwe aansluiting op de N361 dan nu, met de huidige kennis, als kansloos moet worden beschreven? Zo niet, waarop baseert u dan die andere mening? Wat gaat u de bewoners van de Onderdendamsterweg vertellen als de Raad van State u in het ongelijk stelt. Komt er dan nog een Kortsluitverbinding of niet? 

Waarom was Gemeente Belangen eerst wel voor een Kortsluiting op de rotonde Ranum, zie hun tegenstemmen in de raad van Winsum en het huidige vigerende verkiezingsprogramma, en nu niet meer? Het argument dat men zich aan een college afspraak wil houden kan toch niet het enige argument zijn. Vind Gemeente Belangen ook dat ze kiezersbedrog plegen?

Wat heeft het CDA er toe bewogen in de raad van Winsum voor het besluit van 27 maart 2018 te stemmen, vervolgens in het verkiezingsprogramma toch te pleiten voor een aansluiting op Ranum en vervolgens weer voorstander te zijn van een aansluiting, zoals nu in het ontwerpbestemmingsplan is voorzien.

Zowel tijdens het voorjaarsoverleg als tijdens gesprekken met de bewoners van de Bloemenbuurt aan de keukentafel, heeft de PvdA steeds aangegeven voorstander te zijn van een hernieuwde procedure en van een aansluiting op Ranum. Wat is de reden dat de Bloemenbuurt via de pers moest vernemen dat deze partij een draai had gemaakt en wat zijn nu de argumenten waarom men deze draai heeft gemaakt?

De wethouder heeft de Bloemenbuurt op 15 juli jl. gevraagd waarom zij niet meer deelnamen aan de Klankbordgroep. Zowel de wethouder als de raadsfracties zijn steeds uitgebreid door de Bloemenbuurt geïnformeerd over het reilen en zeilen van de Klankbordgroep. Ook de bewoners van de Brake hebben hier brieven over verzonden aan het college en raadsfracties. In deze correspondentie werd duidelijk gemaakt dat de rol die de projectleider, heeft gespeeld, cruciaal is geweest waarom belanghebbenden er geen deel van meer uit wilden maken. Dit wetende, waarom is er toen niet ingegrepen door de wethouder? En waarom hebben de raadsfracties hier geen vragen over gesteld? Als iets tenenkrommend is geweest binnen dit gehele dossier dan is het wel het disfunctioneren van deze ingehuurde ambtenaar.

Met vriendelijke groet,

De Bloemenbuurt,

Namens deze,     B.J.Haak.

                P. Tuinman.

Reactie toevoegen

U bent hier